Zkvalitnění praktického vyučování VOŠ a SPŠ Jičín


Celkové předpokládané náklady: 12 947 390 Kč

Popis projektu:

Předmětem projektu je pořízení vybavení do dílenské učebny VOŠ a SPŠ Jičín, které bude sloužit pro praktickou výuku žáků technických a řemeslných oborů. Vybavení učebny má vazbu jak na klíčovou kompetenci technicko-řemeslných oborů, tak na kompetenci práce s digitálními technologiemi. Žadatelem o dotaci je Královéhradecký kraj. Uživateli pořízeného vybavení budou žáci a učitelé příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje - VOŠ a SPŠ Jičín.


Cíl projektu:

Cílem projektu je vybavit odbornou dílenskou učebnu na VOŠ a SPŠ Jičín za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce prostřednictvím pořízeného vybavení. Tím dojde k usnadnění přechodu do zaměstnání a bude to mít za následek zvýšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Cílem projektu je také zajistit připojení k internetu, které bude splňovat požadavky na kvalitní připojení a bude naplňovat požadavky dle standardu IROP, stejně tak vnitřní síťové prostředí školy bude odpovídat současným technickým požadavkům a standardu IROP pro vnitřní konektivitu.


Výsledky projektu:

Výstupem projektu bude vybavená dílenská učebna, kde probíhá výuka předmětů Učební praxe, Programování CNC strojů a Mechatronika. Dále bude zajištěna konektivita školy a připojení k internetu. V rámci vedlejší aktivity dojde k úpravě zeleně a venkovních prostor v areálu školy.


logo_irop_2017_lo.jpg, 22kB