Centrum celoživotního učení - UNIV 2


logo_univ2.gif, 4,5kB
Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na http://www.nuov.cz/univ2k.

Naše škola se stane centrem celoživotního učení v rámci projektu UNIV 2 - KRAJE


Projekt UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je individuální projekt národní Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy , jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Proměna škol v centra celoživotního učení

Projekt pomáhá středním školám při proměně v centra celoživotního učení, která budou nejen učit žáky v rámci počátečního vzdělávání, ale budou nabízet i nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro dospělé. Do projektu jsou zapojeny školy ze všech krajů ČR kromě Prahy. Rozšíření nabídky kurzů má přispět ke zvýšení účasti obyvatel na dalším vzdělávání. Po ukončení školy se totiž dále vzdělává pouze menší část obyvatel ČR a to v už při rychlých ekonomických i společenských změnách globalizovaného světa nestačí.

Ze zapojených škol se vytvoří vzájemně spolupracující a propojené sítě. Centra budou koordinovat své vzdělávací aktivity tak, aby celková nabídka programů dalšího vzdělávání odpovídala skutečným potřebám v daném kraji. Každá škola zapojená do projektu připraví ve spolupráci se zaměstnavateli nejméně 3 programy dalšího vzdělávání. Vytvořené programy budou vkládány do internetového systému daného kraje a díky propojení s ostatními kraji budou provázány nabídky dalšího vzdělávání. Účast na celoživotním vzdělávání je pro školy výhodná také proto, že mohou rozšířit svou činnost do nové oblasti a nahradit tím současný úbytek žáků, způsobený demografickým poklesem.


Aktivity projektu


Vytvoření sítí škol

  1. Práce se školami – vytváření sítí
    Na všech zapojených školách proběhne vstupní motivační a informační seminář o cílech a obsahu projektu, pedagogičtí pracovníci budou seznámeni s možnostmi práce v projektu a s jejími podmínkami. Získají tak dostatek informací pro následné rozhodování o svém zapojení do projektové práce. Postupně každá zúčastněná škola vytvoří projektový tým (cca 10 učitelů z každé školy). V jeho čele bude mentor školy, který bude odpovědný nejen za práci týmu, ale i za vytváření odpovídajících podmínek pro tuto práci. Nejpozději do šesti měsíců od zahájení projektu bude na každé škole ustanoven metodik celoživotního učení. Hlavní náplní jeho práce – v projektu i po jeho ukončení - bude rozvoj potřebné spolupráce se zaměstnavateli (vyhledávání kontaktů, mapování vzdělávacích potřeb, nabídka přípravy programů, nabídka programů apod.). V této etapě zpracují školy stručnou autoevaluační zprávu, ve které posoudí svou připravenost k realizaci dalšího vzdělávání.
  2. Vytváření vnějšího prostředí pro realizaci projektu
    V úvodu projektu budou realizována jednání se zástupci krajských úřadů, na nichž bude stanoveno, které z přihlášených škol budou zařazeny do projektu. Průměrný počet škol v kraji zapojených do projektu bude 25, konkrétní počet bude ovlivněn velikostí kraje, jeho lidnatostí apod. (viz tabulka Počty zapojených škol v jednotlivých krajích). Cílem jednání se zástupci krajských úřadů bude také navázat trvalou spolupráci při realizaci projektu a získat veřejnou podporu projektu ze strany krajského úřadu. Postupně bude projekt v každém kraji představen i dalším krajským aktérům opět s cílem navázat spolupráci a získat podporu. Mentoři a metodici škol pro celoživotní učení seznámí s projektem zástupce městské úřady a další aktéry na místní úrovni. Cílem je prohloubení spolupráce a získání podpory projektu v místě působení školy. Jednání s uvedenými subjekty nelze vnímat jako jednorázové akty realizované pouze v úvodu projektu, budou průběžnou součástí realizace projektu, jehož úspěch je závislý mimo jiné i na přijetí jeho cílů a záměrů širokou skupinou subjektů v každém místě a kraji realizace.

Prohlubování profesních kompetencí


Veškeré činnosti realizované v rámci této aktivity směřují k prohloubení vybraných profesních kompetencí učitelů zapojených škol, tak aby byli připraveni na práci s dospělými i na práci v centru celoživotního učení. K tomuto cíli budou realizovány vzdělávací semináře, které se zaměří na následující oblasti:
a) základy vzdělávání dospělých – lektorské dovednosti;
b) pedagogické projektování;
c) marketing dalšího vzdělávání;
d) kariérové poradenství pro dospělé;
e) aktuální otázky odborného vzdělávání.

Příprava modulových programů

Cílem aktivity je připravit na každé zapojené škole – centru celoživotního učení alespoň 3 programy dalšího vzdělávání. Předpokládáme, že zhruba čtvrtina těchto programů bude zpracována na „objednávku“ zaměstnavatele, další čtvrtina bude určena věkové skupině 50+; třetí čtvrtina bude obory, které se v počátečním vzdělávání neotevírají, transformovat do dalšího vzdělávání; poslední čtvrtina bude záviset na volbě školy, umožňuje zohlednění místních specifik. Programy budou připraveny modulově tak, aby určitá část modulů byla využitelná i v programech počátečního vzdělávání, což přispívá k propojování počátečního a dalšího vzdělávání. Programy budou obohaceny o rozvíjení klíčových kompetencí a budou zahrnovat motivační složku. Připravené programy dalšího vzdělávání vzniknou na základě jednání se zaměstnavateli a dalšími aktéry trhu práce, představiteli státní správy a samosprávy míst, ve kterých školy působí, na základě mapování potřeb regionálního trhu práce i nabídky regionálního trhu vzdělávání.


Součástí aktivity bude i možnost pilotního ověření připravených programů. Smyslem je v praxi zjistit, zda program skutečně odpovídá všem stanoveným parametrům (např. výstupy jsou dosažitelné, náročnost je odpovídající, časové dotace vyhovující apod.). Příprava programu bude v případě pilotního ověřování ukončena vyhodnocením jeho realizace a zapracováním potřebných změn. Předpokládáme, že minimálně jedna třetina programů bude takto pilotně ověřena. Činnosti a výsledky aktivity budou prezentovány na krajských konferencích projektu.


Informační podpora dalšího vzdělávání

V krajích, ve kterých jsou sítě škol již vytvořeny, existují informační weby, na kterých je soustředěna nabídka programů dalšího vzdělávání škol zapojených do sítě. V krajích, kde tyto weby nejsou, budou doplněny.


Smyslem informačních webů projektu UNIV 2 KRAJE je jednak informovat o nabídce připravených programů dalšího vzdělávání, jednak v neveřejné části webu společně sdílet detailně rozpracované programy a jejich jednotlivé moduly (detaily nejsou ve veřejné části přístupné). Do neveřejné části webů mají přístup vybraní pracovníci zapojených škol, sdílení modulů umožňuje využívat při přípravě nových programů již zpracované moduly; v dlouhodobém efektu tedy zjednodušuje a zlevňuje přípravu programů dalšího vzdělávání.


Propagační kampaň

Cílem propagační kampaně s pracovním názvem Učíme se všichni – a rádi! je informovat obyvatele ČR o dalším vzdělávání a motivovat je k účasti na dalším vzdělávání. Propagace dalšího vzdělávání, možností jeho využívání, výhod, které jsou se zapojením se do dalšího vzdělávání spojené apod., je nezbytná. Propagace dalšího vzdělávání, možností a výhod jeho využívání je nezbytná. V současné době o potřebě DV diskutuje řadu let spektrum odborníků, ale běžní obyvatelé nejsou o této oblasti dostatečně informováni. Jen obtížně lze zvyšovat zapojení české dospělé populace do dalšího vzdělávání, pokud relativně velké části této populace v jejím vzdělávání brání přesvědčení, že se nemůže dále vzdělávat, protože „je málo vzdělaná“. Má-li být rozšiřována nabídka programů DV, je také nutno podnítit poptávku po připravovaných programech. To se samozřejmě netýká pouze programů připravených v rámci projektu, ale programů nejrůznějších poskytovatelů. Tato propagační kampaň není kampaní propagující výsledky projektu, ale kampaní propagující účast dospělých na dalším vzdělávání jako takovém.


Zapojení VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100


2010 - vytvoření vzdělávacího programu Strojírenství a modelování a jeho pilotní ověřování
2011 - vytvoření vzdělávacího programu Kancelářský software a jeho pilotní ověřování
2012 - vytvoření vzdělávacího programu Základní dovednosti v automatizační technice

loga_op_vk_2.gif, 12kB