Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 pro školní rok 2022/2023 do tříletých učebních oborů

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška - VZOR

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška - VZOR vyplnění


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Odvolání proti
rozhodnutí o nepřijetí


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Zápisový lístek
vzor vyplnění


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přijímací zk.
MAT - VZOR


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přijímací zk.
ČJL - VZOR

Kód oboru Obor Předpokládaný počet
přijímaných žáků
23-56-H/01 Obráběč kovů (Obráběč kovů) 5
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) 2

Přijímací zkouška se nekoná

Přihláška do 4. kola přijímacího řízení

 • Termín podání přihlášky: do 17. srpna 2022
  Přihláška je ke stažení zde.
 • Informace o zaregistrování přihlášky bude do 5 dnů od doručení zaslána na mail zákonného zástupce (přihláška musí obsahovat telefon i mail zákonného zástupce, potvrzení o zdravotní způsobilosti).

Vyhodnocení výsledků 4. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 25. srpna 2022.
 • Celkové hodnocení uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy na dobu 15 dnů.
 • Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozhodnutí o přijetí si lze vyzvednout při předání zápisového lístku.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
 • Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl nepřijat z důvodu naplnění kapacity, podá ihned odvolání (vzor odvolání ke stažení zde) a může být přijat v rámci tzv. autoremedury.
 • Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Kritéria přijímacího řízení pro tříleté učební obory

Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v posledních třech klasifikačních obdobích základního vzdělávání a na základě bodů obdržených za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.

Bodové hodnocení a kritéria pro přijímací řízení:

1. Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ za průměrný prospěch v jednotlivých obdobích
průměrný prospěch 1,00 = 20 bodů
 • za každou setinu nad průměr odečteno 0,1 bodu
 • za hodnocení (známky) v předmětech matematika, český jazyk a anglický jazyk v jednotlivých obdobích:
  Hodnocení (známka) Bodové hodnocení
  český jazyk matematika anglický jazyk chování
  1 + 4 b + 4 b + 4 b 0 b
  2 + 2 b + 2 b + 2 b - 2 b
  3 0 b 0 b 0 b - 4 b
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.) - 4 body
Výsledný počet bodů uchazeče je dán součtem bodů z jednotlivých kritérií. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout je 100.

Žáci budou přijímání do naplnění kapacity. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení z matematiky za poslední klasifikační období základního vzdělávání,
 • lepší bodové hodnocení z českého jazyka za poslední klasifikační období základního vzdělávání,
 • lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání,
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.

Kritéria přijímacího rozhovoru z českého jazyka pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem

Na základě ustanovení § 20, odst. 4 školského zákona je znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřována rozhovorem.

Ústní zkouška se skládá ze tří částí:
 1. řízeného rozhovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky,
 2. čtení s porozuměním – po přečtení odpoví uchazeč na otázky k textu,
 3. popis obrázku.

1. Řízený pohovor

Uchazeč se představí. Cílem je zjistit, zda uchazeč ovládá základní společenské fráze, umí pozdravit, poděkovat a dokáže se představit celým jménem.

Dále by měl sdělit svůj věk, bydliště a také pohovořit o svém dosavadním vzdělání.

Během pohovoru uchazeč reaguje na otevřené otázky, které souvisí s jeho životem a se studiem. Reaguje na obvyklá konverzační témata, zvládne mluvit o své rodině, odpovídá na otázky o škole a svém volném čase. Vysvětlí svou motivaci ke studiu.

Hodnocení:

Maximum 10 bodů, každá jasně zodpovězená otázka se hodnotí 2 body. Kritérii hodnocení jsou plynulost projevu, schopnost uchazeče reagovat na otázky, výslovnost, bohatost slovní zásoby a gramatická správnost.

2. Čtení s porozuměním

Uchazeč přečte hlasitě krátký text v češtině a promyslí odpovědi na pět otázek, které jsou uvedeny pod textem a s textem souvisí. Cílem je zjistit, zda uchazeč rozpozná běžná slova a fráze a dokáže najít základní informace v článku.

Hodnocení:

Maximum 10 bodů, každá jasně zodpovězená otázka se hodnotí 2 body. Kritérii hodnocení jsou plynulost projevu, schopnost uchazeče reagovat na otázky, výslovnost, bohatost slovní zásoby a gramatická správnost.

3. Popis obrázku

Uchazeč popíše obrázek zachycující běžnou denní situaci. Cílem je zjistit, zda uchazečův popis odpovídá obrázku a posoudit srozumitelnost vět. Případné chyby by neměly bránit porozumění.

Hodnocení:

Maximum 10 bodů, každá jasně zodpovězená otázka se hodnotí 2 body. Kritérii hodnocení jsou plynulost projevu, schopnost uchazeče reagovat na otázky, výslovnost, bohatost slovní zásoby a gramatická správnost.

Celkové hodnocení ústní zkoušky:

Celkově může uchazeč získat maximálně 30 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky musí uchazeč získat minimálně 16 bodů ze všech částí zkoušky s tím, že v každé části musí dosáhnout minimálně 4 bodů.


Mgr. Lea Vojtěchová, v.r.
ředitelka školy
V Jičíně 11. 7. 2022