Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení na VOŠ a SPŠ, Jičín, Pod Koželuhy 100 pro školní rok 2022/2023 do čtyřletých maturitních oborů

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška - VZOR

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška - VZOR vyplnění


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Odvolání proti
rozhodnutí o nepřijetí


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Zápisový lístek
vzor vyplnění


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přijímací zk.
MAT - VZOR


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přijímací zk.
ČJL - VZOR

26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) 8 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) 8 žáků

Přijímací zkouška

 • Uchazeči, kteří konali v 1. kole jednotnou přijímací zkoušku a výsledky jednotné přijímací zkoušky doloží k přihlášce, ve 4. kole přijímací zkoušku nekonají.
 • Uchazeči, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku na naší škole, výsledek zkoušky dokládat nemusí. Ostatní uchazeči požádají o výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky ředitele školy, na které zkoušku konali.
 • Ostatní uchazeči budou konat školní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.
 • Termíny konání přijímací zkoušky
  26. srpna 2022
 • Místo konání: Pod Koželuhy 100, Jičín

Přihláška do 4. kola přijímacího řízení

 • Termín podání přihlášky: do 17. srpna 2022
 • Informace o zaregistrování přihlášky bude do 5 dnů od doručení zaslána na mail zákonného zástupce (přihláška musí obsahovat telefon i mail zákonného zástupce).
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře je vyžadováno pouze pro obor Elektrotechnika.
 • Přílohou přihlášky bude výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky.

Organizace 4. kola přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky

 • Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z českého jazyka a literatury v délce 60 minut a z písemného testu z matematiky v délce 70 minut.
 • Pozvánka na přijímací zkoušku bude zaslána nejpozději 7 dnů před konáním této zkoušky.
 • Pokud se pro vážné důvody ke zkoušce uchazeč nemůže dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit ředitelce školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání).

Vyhodnocení výsledků 4. kola přijímacího řízení a odevzdání zápisového lístku

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 26. srpna 2022.
 • Celkové hodnocení uchazečů bude zveřejněno pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy na dobu 15 dnů.
 • Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Rozhodnutí o přijetí si lze vyzvednout při předání zápisového lístku.
 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 dnů, pak je považováno za doručené.
 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.
 • Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání.
 • Pokud uchazeč splnil podmínky přijímacího řízení a nebyl nepřijat z důvodu naplnění kapacity, podá ihned odvolání (vzor odvolání ke stažení zde) a může být přijat v rámci tzv. autoremedury.
 • Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).

Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory

Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v posledních třech klasifikačních obdobích základního vzdělávání, na základě výsledků jednotné nebo školní přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka a na základě bodů obdržených za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR, se při přijímacím řízení promine na jejich žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, nezbytnou pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola ověří rozhovorem. V případě těchto osob se bude při rozhodování o přijetí postupovat podle § 20 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Uchazeč, který nekoná přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury, se do výsledného pořadí ostatních uchazečů zařadí na místo shodné s jeho pořadím v rámci redukovaného pořadí všech uchazečů.

Bodové hodnocení a kritéria pro přijímací řízení:

1. Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ za hodnocení (známky) v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk a fyzika v jednotlivých obdobích:
 • za hodnocení (známky) v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk a fyzika v jednotlivých obdobích:
  Hodnocení (známka) Bodové hodnocení
  český jazyk matematika anglický jazyk fyzika
  1 + 7 b + 7 b + 7 b + 7 b
  2 + 4 b + 4 b + 4 b + 4 b
  3 0 b 0 b 0 b 0 b
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.) až 16 bodů
Výsledný počet bodů uchazeče je dán součtem bodů z jednotlivých kritérií. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout je 100.

2. Výsledky písemných testů jednotné nebo školní přijímací zkoušky se započítají takto:
 • test z českého jazyka a literatury
  Celkový maximální počet bodů je 50.
 • test z matematiky
  Celkový maximální počet bodů je 50.

Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout z přijímací zkoušky je 100.


Celkový výsledek přijímacího řízení je stanoven takto:

první část – „bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ“ a za umístění v soutěžích je do celkového výsledku počítána s váhou 40 %,

druhá část – „bodové hodnocení výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka“ má v celkovém výsledku přijímacího řízení váhu 60 %.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 30. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka,
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.

Kritéria přijímacího rozhovoru z českého jazyka pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem

Na základě ustanovení § 20, odst. 4 školského zákona je znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověřována rozhovorem.

Ústní zkouška se skládá ze tří částí:
 1. řízeného rozhovoru – uchazeč se krátce představí a zároveň reaguje na otevřené otázky,
 2. čtení s porozuměním – po přečtení odpoví uchazeč na otázky k textu,
 3. popis obrázku.

1. Řízený pohovor

Uchazeč se představí. Cílem je zjistit, zda uchazeč ovládá základní společenské fráze, umí pozdravit, poděkovat a dokáže se představit celým jménem.

Dále by měl sdělit svůj věk, bydliště a také pohovořit o svém dosavadním vzdělání.

Během pohovoru uchazeč reaguje na otevřené otázky, které souvisí s jeho životem a se studiem. Reaguje na obvyklá konverzační témata, zvládne mluvit o své rodině, odpovídá na otázky o škole a svém volném čase. Vysvětlí svou motivaci ke studiu.

Hodnocení:

Maximum 10 bodů, každá jasně zodpovězená otázka se hodnotí 2 body. Kritérii hodnocení jsou plynulost projevu, schopnost uchazeče reagovat na otázky, výslovnost, bohatost slovní zásoby a gramatická správnost.

2. Čtení s porozuměním

Uchazeč přečte hlasitě krátký text v češtině a promyslí odpovědi na pět otázek, které jsou uvedeny pod textem a s textem souvisí. Cílem je zjistit, zda uchazeč rozpozná běžná slova a fráze a dokáže najít základní informace v článku.

Hodnocení:

Maximum 10 bodů, každá jasně zodpovězená otázka se hodnotí 2 body. Kritérii hodnocení jsou plynulost projevu, schopnost uchazeče reagovat na otázky, výslovnost, bohatost slovní zásoby a gramatická správnost.

3. Popis obrázku

Uchazeč popíše obrázek zachycující běžnou denní situaci. Cílem je zjistit, zda uchazečův popis odpovídá obrázku a posoudit srozumitelnost vět. Případné chyby by neměly bránit porozumění.

Hodnocení:

Maximum 10 bodů, každá jasně zodpovězená otázka se hodnotí 2 body. Kritérii hodnocení jsou plynulost projevu, schopnost uchazeče reagovat na otázky, výslovnost, bohatost slovní zásoby a gramatická správnost.

Celkové hodnocení ústní zkoušky:

Celkově může uchazeč získat maximálně 30 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky musí uchazeč získat minimálně 16 bodů ze všech částí zkoušky s tím, že v každé části musí dosáhnout minimálně 4 bodů.


Mgr. Lea Vojtěchová, v.r.
ředitelka školy
V Jičíně 11. 7. 2022