Přijímací řízení na SPŠ Jičín pro školní rok 2019/2020 - 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení

2. kolo přijímacího řízení se bude konat 24. května 2019.

Dne 7. 5. 2019 vyhlašuje ředitelka školy 2. kolo přijímacího řízení pro 4 leté denní studium pro obory vzdělávání

Nabídka oborů pro uchazeče - čtyřleté denní studium zakončené maturitou


18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) 8 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) 12 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) 5 žáků

Přihlášky můžete podávat do 17. 5. 2019.

Uchazeči vykonají přijímací zkoušky v pátek 24. 5. 2019 od 8.00 v budově školy Pod Koželuhy 100.

Pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání. Prospěch uchazeče na přihlášku, která je shodná s 1. kolem přijímacího řízení, potvrzuje základní škola.


Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory

Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v posledních třech klasifikačních obdobích základního vzdělávání, na základě výsledků přijímací zkoušky zadané školou z matematiky a českého jazyka a na základě bodů obdržených za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (viz níže).


Bodové hodnocení a kritéria pro přijímací řízení:

1. Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ za průměrný prospěch v jednotlivých obdobích
 • průměrný prospěch 1,00 = 20 bodů
 • za každou setinu nad průměr odečteno 0,1 bodu
 • za hodnocení (známky) v předmětech matematika a český jazyk v jednotlivých obdobích:
  Hodnocení (známka) Bodové hodnocení
  český jazyk matematika cizí jazyk chování
  1 + 4 b + 4 b + 4 b 0 b
  2 + 2 b + 2 b + 2 b - 2 b
  3 0 b 0 b 0 b - 4 b
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.) + 4 bodů
Výsledný počet bodů uchazeče je dán součtem bodů z jednotlivých kritérií. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout je 100.

2. Výsledky přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se započítají takto:
 • test z českého jazyka a literatury
  Celkový maximální počet bodů je 50.
 • test z matematiky
  Celkový maximální počet bodů je 50.

Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout z přijímací zkoušky z matematiky a češtiny je 100.


Celkový výsledek přijímacího řízení je stanoven takto:

první část – bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ“ a za umístění v soutěžích je do celkového výsledku počítána s váhou 40%

druhá část – „bodové hodnocení výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka“ má v celkovém výsledku přijímacího řízení váhu 60 %.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 30. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka,
 • lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání,
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.


Zákonní zástupci (zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí 24. května 2019 od 13.00 do 14.00 hodin.


Vzorová zadání přijímacích zkoušek


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Český jazyk
ico_pdf32.gif, 1,3kB
MatematikaNabídka učebních oborů - tříleté denní studium


23-56-H/01 Obráběč kovů (Obráběč kovů) - 6 žáků
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) - 8 žáků

Kritéria přijímacího řízení

Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v posledních třech klasifikačních obdobích základního vzdělávání. Nutnou podmínkou pro přijetí je, aby žák ve všech obdobích prospěl (tzn., že nesmí být z žádného předmětu klasifikován známkou nedostatečný).

Přijímací zkouška se nekoná.

Řádně vyplněnou přihlášku (včetně potvrzení zdravotní způsobilosti) můžete podávat do 17. 5. 2019.


2. kolo přijímacího řízení se bude konat 24. května 2019.

Ostatní informace jsou shodné s 1. kolem PŘ.Stipendia pro žáky učebních oborů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje uvolňuje ze svého rozpočtu dotace na motivaci žáků vybraných tříletých oborů vzdělávání. Žákům je od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem vypláceno dle určitých kritérií stipendium. V naší škole se týká oborů


Obráběč kovů 23-56-H/01
Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

1. ročník: 300,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,- Kč

3. ročník: 500,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 4 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,- Kč

Podmínkou vyplacení příslušné měsíční částky, kterou škola bude vyplácet 3x ročně (v prosinci, březnu a červnu), bude, že žák nebude mít v příslušném období školního roku neomluvenou absenci a nebude mu udělena důtka ředitele nebo podmíněné vyloučení ze vzdělávání. Podmínkou pro vyplacení částky v březnu a červnu bude též klasifikace z chování stupněm velmi dobrý. Při jednorázových odměnách se bude vycházet ze známky na konci školního roku.