Přijímací řízení na SPŠ Jičín pro školní rok 2019/2020

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení

Nabídka oborů pro uchazeče - čtyřleté denní studium zakončené maturitou


18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) 75 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) 30 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) 60 žáků

Termíny přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky:

 • 1. termín – 12. dubna 2019
 • 2. termín – 15. dubna 2019

Místo konání: Pod Koželuhy 100, Jičín

Každý uchazeč může písemné testy přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. V případě volby dvou oborů na naší škole koná uchazeč obě zkoušky u nás, započítává se lepší výsledek.


V souladu se Školským zákonem může uchazeč podat na naši školu přihlášku k přijímacímu řízení na 2 různé obory vzdělávání.


Uchazečům jsou nabídnuty přípravné kurzy na přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka.


Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku (včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor elektrotechnika) doručte ředitelce školy do 1. března 2019.


Koncem března bude uchazečům zasláno vyrozumění o zařazení uchazeče do přijímacího řízení a pozvání k přijímacím zkouškám.


Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke studiu bude zveřejněno ředitelkou školy dne 29. dubna 2019.


Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a též na webových stránkách školy na dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout při předání zápisového lístku.


Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.


Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.


Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).


Ředitelka školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení, vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (bude zveřejněno na www stránkách školy).


Další informace pro uchazeče.


Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory

Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v posledních třech klasifikačních obdobích základního vzdělávání, na základě výsledků přijímací zkoušky zadané firmou CERMAT z matematiky a českého jazyka a na základě bodů obdržených za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (viz níže).


Bodové hodnocení a kritéria pro přijímací řízení:

1. Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ za průměrný prospěch v jednotlivých obdobích
 • průměrný prospěch 1,00 = 20 bodů
 • za každou setinu nad průměr odečteno 0,1 bodu
 • za hodnocení (známky) v předmětech matematika a český jazyk v jednotlivých obdobích:
  Hodnocení (známka) Bodové hodnocení
  český jazyk matematika cizí jazyk chování
  1 + 4 b + 4 b + 4 b 0 b
  2 + 2 b + 2 b + 2 b - 2 b
  3 0 b 0 b 0 b - 4 b
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.) + 4 bodů
Výsledný počet bodů uchazeče je dán součtem bodů z jednotlivých kritérií. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout je 100.

2. Výsledky jednotných centrálně zadávaných testů v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou dle § 171 odst. 1 Školského zákona se započítají takto:
 • test z českého jazyka a literatury
  Celkový maximální počet bodů je 50.
 • test z matematiky
  Celkový maximální počet bodů je 50.

Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout z přijímací zkoušky z matematiky a češtiny je 100.


Celkový výsledek přijímacího řízení je stanoven takto:

první část – bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ“ a za umístění v soutěžích je do celkového výsledku počítána s váhou 40%

druhá část – „bodové hodnocení výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka“ má v celkovém výsledku přijímacího řízení váhu 60 %.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 30. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka,
 • lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání,
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.


Další informace na stránkách Cermatu www.cermat.cz


Ilustrační testy CERMATu k přijímacím zkouškám na SŠ - 2019


ico_zip.gif, 1,3kB
Ilustrační testy 2019