Přijímací řízení na VOŠ pro šk. rok 2018/2019


Přijímací řízení na VOŠ Jičín pro školní rok 2018/2019 se řídí zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění a vyhláškou č. 10/2005 Sb., v platném znění.

Schválený studijní obor: 23-41-N/02 Strojírenství s využitím CAD a CAM


Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu je možno podat do 31. 5. 2018 pro I. kolo, do 19. 6. 2018 pro II. kolo, do 22. 8. 2018 pro III. kolo, do 18. 9. 2018 pro IV. a do 25. 10. 2018 pro V. kolo přijímacího řízení.

Přihláška musí být odeslána do stanoveného termínu na adresu:

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100
Pod Koželuhy 100
506 01 Jičín

Lékařské potvrzení se nevyžaduje.

Termíny přijímacího řízení:
  • I. kolo - 4. června 2018
  • II. kolo - 21. června 2018
  • III. kolo – 27. srpna 2018
  • IV. kolo – 21. září 2018
  • V. kolo – 31. října 2018

Kritéria přijímacího řízení
  • výsledky vzdělávání ve čtvrtém ročníku SŠ

Na základě těchto výsledků bude přijímací komise rozhodovat o přijetí uchazeče ke studiu na VOŠ. Přijímací zkouška se nekoná. Uchazeči budou přijímáni v pořadí daném průměrným prospěchem v 1. pololetí posledního ročníku střední školy (průměrné prospěchy budou vyjádřeny s přesností na dvě desetinná místa) v rámci vyhlášeného kola přijímacího řízení. Uchazeči budou v jednotlivých kolech přijímacího řízení přijímáni až do naplnění počtu přijímaných uchazečů. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny následující den ve škole a na webových stránkách pod identifikačním číslem uchazeče.

Podmínky pro přijetí ke studiu na VOŠ

Ke studiu na VOŠ může být přijat uchazeč, který má středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Je nutné doložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení. Nezaplacení školného nebo neúčast u zápisu bude posuzována jako nezájem o studium.

Plánovaný počet přijímaných uchazečů: 34 studentů v denním studiu
Doba trvání studia 3 roky
Titul po ukončení DiS. - diplomovaný specialista
Školné 3000,- Kč za ročník (ve 2 splátkách)

Ing. Alena Žalská, ředitelka školy