Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018 - 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení

3. kolo přijímacího řízení se bude konat 2. června 2017.


Dne 18. 5. 2017 vyhlašuje ředitelka školy 3. kolo přijímacího řízení pro 4leté denní studium pro obory vzdělání

18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) 6 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) 6 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) 8 žáků

Přihlášky můžete podávat do 25. 5. 2017.


Uchazeči vykonají přijímací zkoušky v pátek 2. 6. 2017 od 8.00 v budově školy Pod Koželuhy 100.
Pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání. Prospěch uchazeče na přihlášku, která je shodná s 1. kolem přijímacího řízení, potvrzuje základní škola.

Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory

Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v posledních třech klasifikačních obdobích základního vzdělávání, na základě výsledků přijímací zkoušky zadané školou z matematiky a českého jazyka a na základě bodů obdržených za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (viz níže).


Bodové hodnocení a kritéria pro přijímací řízení:

1. Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ za průměrný prospěch v jednotlivých obdobích
 • průměrný prospěch 1,00 = 20 bodů
 • za každou setinu nad průměr odečteno 0,1 bodu
 • za hodnocení (známky) v předmětech matematika a český jazyk v jednotlivých obdobích:
  Hodnocení (známka) Bodové hodnocení
  český jazyk matematika cizí jazyk chování
  1 + 5 b + 5 b + 5 b 0 b
  2 + 2 b + 2 b + 2 b - 2 b
  3 0 b 0 b 0 b - 4 b
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.) - 5 bodů
Výsledný počet bodů uchazeče je dán součtem bodů z jednotlivých kritérií. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout je 110.

2. Výsledky přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se započítají takto:
 • test z českého jazyka a literatury
  Časový limit konání testu je stanoven na 60 minut.
  Celkový maximální počet bodů je 50.
 • test z matematiky
  Časový limit konání testu je stanoven na 60 minut.
  Celkový maximální počet bodů je 50.

Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout z přijímací zkoušky z matematiky a češtiny je 100.


Celkový výsledek přijímacího řízení je stanoven takto:

první část – „bodové hodnocení výsledků vzdělávání z posledního a předposledního ročníku základního vzdělávání“ a za umístění v soutěžích je do celkového výsledku počítána s váhou 40 %

druhá část – „bodové hodnocení výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka“ má v celkovém výsledku přijímacího řízení váhu 60 %

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 34. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka,
 • lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání,
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.

Zákonní zástupci (zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí 18. května 2017 od 12.00 do 14.00 hodin.Vzorová zadání přijímacích zkoušek


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Český jazyk
ico_pdf32.gif, 1,3kB
Matematika


Nabídka učebních oborů - tříleté denní studium


23-56-H/01 Obráběč kovů (Obráběč kovů) - 2 žáci
23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník) - 6 žáků

Kritéria přijímacího řízení

Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v posledních třech klasifikačních obdobích základního vzdělávání. Nutnou podmínkou pro přijetí je, aby žák ve všech obdobích prospěl (tzn., že nesmí být z žádného předmětu klasifikován známkou nedostatečný).

Přijímací zkouška se nekoná.

Řádně vyplněnou přihlášku (včetně potvrzení zdravotní způsobilosti) můžete podávat do 25. 5. 2017.


3. kolo přijímacího řízení se bude konat 2. června 2017.

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče ke vzdělávání bude zveřejněno ředitelkou školy dne 2. června 2017.

Rozhodnutí o přijetí nebudou zasílána poštou. Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn pod registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a též na webových stránkách školy na dobu 15 dnů. Rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout při předání zápisového lístku.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání budou zasílána poštou. Rozhodnutí, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.


Přijatí žáci odevzdají zápisový lístek ředitelce školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).


Stipendia pro žáky učebních oborů
Krajský úřad Královéhradeckého kraje uvolňuje ze svého rozpočtu dotace na motivaci žáků vybraných tříletých oborů vzdělávání. Žákům je od školního roku 2008/2009 počínaje 1. ročníkem vypláceno dle určitých kritérií stipendium. V naší škole se týká oborů


Obráběč kovů 23-56-H/01
Strojní mechanik (zámečník) 23-51-H/01

1. ročník: 300,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 1 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 500,- Kč

2. ročník: 400,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 2 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 1 000,- Kč

3. ročník: 500,- Kč měsíčně
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 1 jednorázově 4 000,- Kč
Za klasifikaci odborného výcviku známkou 2 jednorázově 2 000,- Kč

Podmínkou vyplacení příslušné měsíční částky, kterou škola bude vyplácet 3x ročně (v prosinci, březnu a červnu), bude, že žák nebude mít v příslušném období školního roku neomluvenou absenci a nebude mu udělena důtka ředitele nebo podmíněné vyloučení ze vzdělávání. Podmínkou pro vyplacení částky v březnu a červnu bude též klasifikace z chování stupněm velmi dobrý. Při jednorázových odměnách se bude vycházet ze známky na konci školního roku.


Zákonní zástupci (zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí 2. června 2017 od 10.00 do 11.00 hodin.