Plán činnosti výchovného poradce

 • Seznámit rodiče a žáky 1. ročníku s činností výchovného poradce, o problémech souvisejících s přechodem žáků na střední školu a možnostech využití služeb psychologických pracovníků.
 • Zajistit přípravu a realizaci adaptačního kurzu pro třídy 1. ročníku.
 • Spolupracovat s vedením školy, třídními učiteli, učiteli všech předmětů a rodiči při sledování projevů záškoláctví a kázeňských problémů a přijímat opatření k posílení kázně.
 • Věnovat pozornost a péči studentům v případě zhoršení prospěchu, zdravotních obtíží, osobních problémů či nedostatečného rodinného zázemí.
 • V případě potřeby navázat spolupráci se speciálním pedagogem nebo psychologem, doporučit rodičům žáků možnosti, kam se obracet v případě problémů.
 • Poskytovat informace o možnostech dalšího studia a další odborné přípravy.
 • Předávat žákům informace o možnostech další profesionální orientace a pracovních nabídkách.
 • Získávat zpětné informace o uplatnění absolventů školy v praxi.
 • Evidovat žáky se specifickými poruchami učení a zdravotními problémy.
 • Účastnit se seminářů, přednášek a besed souvisejících s prací výchovného poradce.
 • Organizovat besedy, exkurze umožňující lepší orientaci na trhu práce, při komunikaci s úřady, firmami, posílit schopnost sebevědomě a jistě vystupovat při osobních jednáních.
 • Spolupracovat s DM při řešení výchovných problémů.
 • Vést žáky ke zdravému životnímu stylu a vhodnému využití volného času.
 • Sledovat úspěšnosti přijetí na VŠ a uplatnění absolventů v praxi.