Partneři školy


„Šedivá je všechna teorie, ale zlatý strom života se zelená.“
Johann Wolfgang Goethe

Nezbytnost převedení teorie do života. Zapojujeme studenty do řešení úkolů ze skutečné praxe

Současný dynamický rozvoj průmyslu se zaváděním stále novějších a modernějších technologií klade vysoké nároky na všechny technické pracovníky. To by se pochopitelně mělo odrazit v adekvátní přípravě budoucích zaměstnanců firem, kterých je podle dlouhodobého výzkumu v této oblasti stálý nedostatek. Potvrzují to mimo jiné studie Francouzsko-česko obchodní komory (http://ccft-fcok.cz/dokumenty/ceske-prumyslove-firmy-narazi.pdf), názory laické veřejnosti, především pak zástupci podniků činných v tomto odvětví.

Odborné školství stojí tedy před nelehkým úkolem: Jak zajistit studentům nejen teoretické znalosti, ale i návaznost na jejich budoucí uplatnění v praxi? Optimální cestou, kdy studenti naplno rozvinou své předpoklady a zúročí teoretické znalosti, je kooperace s firmami, pro které budoucí pracovníky připravuje. Jednou z nejefektivnějších metod spolupráce je možnost zapojení studentů do řešení úkolů přímo v praxi. Již současné výsledky prokazují, že studenti své zkušenosti získané ve spolupráci s partnery uplatňují při výběru předmětu svojí dlouhodobé maturitní práce, volenými tématy mnohdy míří přímo do oblasti průmyslu a využívají tak vlastní zkušenosti získané z působení v našich spolupracujících firmách. Ještě výraznější je tato symbióza u studentů vyšší odborné školy. Jejich pětiměsíční odborná stáž přímo vybízí k tomu, aby téma jejich diplomové práce vycházelo z poznatků nabytých v praxi. Přestože tato forma zadávání a zpracování praktických témat klade vyšší nároky na školu, je z přiloženého seznamu patrné, že SPŠ a VOŠ v Jičíně si spolupráce s firmami váží takovou měrou, že vychází svým studentům vstříc a podporuje je v jejich osobním rozvoji individuálním přístupem a zhodnocením jejich praktických zkušeností v závěrečných pracích.

Kraj oceňuje příkladnou spolupráci naší školy se zaměstnavateli

Spolupráce škol s firmami, a tedy propojování teorie s praxí, si všímá i Královéhradecký kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou. Každoročně vyhodnocují nejlépe spolupracující subjekty. VOŠ a SPŠ, Jičín se i roce 2018 ocitla mezi nominovanými, a to již popáté. Pro ocenění příkladné spolupráce s partnerskými podniky jsme byli navrženi firmou Seco Group Jičín.

Diplom Diplom Diplom

Spolupracujeme s řadou významných firem, vysokými školami, zahraničními středními školami a dalšími subjekty, a to v oblastech:

  • zajištění odborných praxí na pracovištích partnerských firem pro žáky 2. a 3. ročníku učebních oborů, studenty 3. ročníku vyšší odborné školy a žáky 2. a 3. ročníku střední průmyslové školy,
  • zajištění exkurzí žáků a studentů ve firmách, jejichž cílem je seznámit žáky a studenty s možnostmi jejich dalšího uplatnění po ukončení studia, s prostředím reálných provozů, s nároky na jejich odborné dovednosti a znalosti, s technickými novinkami,
  • konání odborných přednášek pro žáky a studenty,
  • definování kompetencí, které žákům podle názoru zaměstnavatelů chybí,
  • realizování oboustranných odborných konzultací,
  • poskytování materiálu pro praktickou výuku,
  • zavádění nových technologií do vyučování, zlepšení prostředí pro výuku a nákup učebních pomůcek prostřednictvím sponzoringu,
  • partnerství při realizaci projektů EU.

foto_2016_partneri foto_2016_partneri