Krajské projekty

kralovehradecky-kraj.gif, 2,7kB
Název projektu:
Projekty zaměřené na rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů – rozvoj talentů – Mobilní robot řízený kamerou
Přidělená dotace: 60 000,- Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: 2018
Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na řízení mobilních robotů s využitím kamerového systému. Navazuje na výuku robotiky oboru Mechatronika a využití kamerových systémů v oboru Automatizace.. Vlastní projekt pak budou řešit nadaní žáci nad rámec běžného učiva prostřednictvím mimoškolní aktivity v kroužku robotiky. Výsledek řešení pak bude využíván při výuce v dalším školním roce. Díky řešení v relativně malém kolektivu bude prostor pro individuální přístup a vedení žáků. V rámci projektu si budou moci žáci vyzkoušet samostatnou tvůrčí práci s návazností na práci celého kolektivu. Mohou zapojit svoji fantazii a tvůrčí kreativitu. Vlastní kamerové systémy budou implementovány jak na mobilního robota sestaveného pomocí robotické stavebnice Lego Mindstorms Education, tak na robota sestaveného z novější stavebnice EV3. Získáme tak dva mobilní roboty s odlišnou řídicí jednotkou. Jeden robot bude dopravní pro sledování dopravní linie na povrchu pohybové platformy (simulace dopravního robota v průmyslových halách). Druhý robot pak bude provádět vyhledávání objektu v prostoru podle charakteristické vlastnosti (barvy). Výstupem projektu bude zpracování montážních plánů pro sestavení obou robotů a zpracování programů pro jejich řízení.
Název projektu:
Projekty zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže
Přidělená dotace: 30 000,- Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: 2018
Anotace projektu:

Projekt je zaměřený na preventivní opatření proti rizikovému chování žáků ve škole. Samotná realizace probíhá v úzké spolupráci s třídními učiteli. Je kladen důraz na vytvoření zdravého třídního kolektivu, který dokáže předcházet problémům ve třídě. Zároveň se zaměřujeme na vytvoření atmosféry důvěry mezi žáky a třídním učitelem i metodikem prevence a výchovným poradcem.

První ročníky během září absolvují 3denní výjezdní adaptační kurz. Odborní lektoři připraví pro kurz činnosti, které prokáží připravenost žáků zařadit se do třídního kolektivu a zároveň umožní třídním učitelům poznat žáky v různých situacích. Následně provedou třídní učitelé provedoumonitoring vývoje vztahů ve třídách. Výsledkem šetření bude zmapovaná situace v oblasti rizikového chování studentů a postavení jednotlivce ve třídě.

V rámci projektu chceme pokračovat ve vzdělávání učitelů naší školy v oblasti prevence, nadále spolupracovat s PPP v Jičíně a dalšími subjekty podle programu primární prevence. Vzhledem k tomu, že se stále více setkáváme s projevy kyberšikany, pokusíme se zajistit ve spolupráci s policií ČR pro žáky přednášky právě na téma kyberšikana. Přednášky se zaměří na rizika sdělování a zveřejňování osobních údajů a navazování kontaktu s neznámými lidmi prostřednictvím internetu.
Název projektu:
Projekty zaměřené na rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí, žáků a studentů – rozvoj talentů
Přidělená dotace: 15 000,- Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: duben - prosinec 2017
Anotace projektu:

V projektu chceme individuálně rozvíjet schopnosti a dovednosti nadaných žáků směrem k Internetu věcí ve virtuální realitě (zařízení propojená s Internetem, zobrazovaná ve virtuální realitě). Cílem bude sledovat moderními způsoby okamžitý stav jednotlivých komponent simulátoru a tyto získané informace dále zpracovávat a zobrazovat prostřednictvím brýlí pro virtuální realitu.

Potřebné základní znalosti a dovednosti pro realizaci projektu získávají žáci v rámci vyučovaných předmětů (Základy elektrotechniky, Elektronické počítače, Programování a tvorba aplikací). Nadaní žáci budou v rámci předmětu tvořit nad rámec běžného učiva návrhy řešení pro úlohy na projektu a ty budou poté nad rámec běžného vyučování vytvářet.

Projekt bude aktivně rozvíjet znalosti v oblasti Internetu věcí. Žáci budou vedeni k samostatné tvůrčí práci a budou mít prostor rozvíjet řešenou úlohu nad rámec běžného učiva. Díky malému počtu žáků, bude ke každému dostatečný prostor pro individuální přístup a vedení. V rámci volnočasové aktivity integrujeme žáky napříč studijními obory (Elektrotechnik, Informační technologie, Strojírenství). Každý obor zde najde své uplatnění.

Projekt by měl přitáhnout pozornost nadaných žáků tím, že jim nabízí moderní zařízení a zajímavou tvůrčí práci. Virtuální realita i Internet věcí jsou dnes silně se rozvíjející oblasti Informatiky.

V projektu budeme pomocí senzorů monitorovat aktuální stav jednotlivých komponent simulátoru a získaná data budeme zobrazovat pomocí vytvořené aplikace 3D modelu automobilu v brýlích pro virtuální realitu. Všechna získaná data se budou ukládat do systému k dalšímu využití, např. kalibraci simulátoru či zpětné reakci závodníkovi.

Motivačním prvkem pro žáky je potom samotná jízda na simulátoru. Hraní simulačních her trénuje nenásilnou formou postřeh, schopnost rozhodování i smysl pro Fair-Play.

K realizaci projektu budeme potřebovat řídící desky a senzory, konstrukční spojovací materiály. Řídící desky a senzory budou osazeny do navržených a na 3D tiskárně vytištěných krabiček. Krabičky, senzory a displeje budou upevněny na stávající konstrukci simulátoru pomocí spojovacích součástek.

Všechny hodnoty senzorů se budou zobrazovat v brýlích pro virtuální realitu a poskytnou tak okamžitý přehled o stavu vozidla. Dále bude možné výběrem některých senzorů měnit nastavení rozsahů pohybu motorů.

Součástí projektu jsou vhodnější motory pro pohyb sedačky simulátoru, které umožní reálnější simulaci závodního automobilu a bude možné je lépe konfigurovat.

Výstupem projektu bude vypracování dokumentace a schémat k jednotlivým senzorům, tak, aby tyto materiály byly dále použitelné pro další zájemce. Virtuální realitu bude zastupovat aplikace, která zobrazí prostorový model automobilu s jednotlivými čidly a bude zobrazovat jejich aktuální stav. Tato aplikace bude poskytnuta formou open-source k dispozici na Internetu.

Projekt podpoří individualizaci výuky, podnítí nadané žáky k většímu využití svého potenciálu. Žáci si prohloubí svoje teoretické znalosti, naučí se propojovat znalosti získané v různých předmětech. Zlepší si svoje schopnosti analyzovat, rozhodovat se a pracovat v týmu. Obory naší školy se stanou atraktivnějšími.
Název projektu:
Projekty zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže
Přidělená dotace: 24 000,- Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: září 2017
Anotace projektu:

Projekt je zaměřený na preventivní opatření proti rizikovému chování žáků ve škole. Samotná realizace probíhá v úzké spolupráci s třídními učiteli. Je kladen důraz na monitoring třídy hned v 1. ročníku, na vytvoření zdravého třídního kolektivu, který dokáže předcházet problémům ve třídě. Zároveň se zaměřujeme na vytvoření atmosféry důvěry mezi žáky a třídním učitelem i metodikem prevence a výchovným poradcem. Monitoring budou provádět vyškolení a zkušení lektoři v oblasti prevence a práce s mládeží.

První ročníky během září absolvují 3denní výjezdní kurz. Projekt umožní účast na aktivitách i žákům ze sociálně slabších rodin. Odborní lektoři připraví pro kurz činnosti, které prokáží připravenost žáků zařadit se do třídního kolektivu a zároveň umožní třídním učitelům poznat žáky v různých situacích. V prosinci třídní učitelé provedou pomocí programu Komplex monitoring vývoje vztahů ve třídách. Výsledkem šetření bude zmapovaná situace v oblasti rizikového chování studentů a postavení jednotlivce ve třídě.

V rámci projektu chceme pokračovat ve vzdělávání učitelů naší školy v oblasti prevence, nadále spolupracovat s PPP v Jičíně a dalšími subjekty podle programu primární prevence. Vzhledem k tomu, že se stále více setkáváme s projevy kyberšikany, zajistíme pro žáky minimálně 5 cílených přednášek. Žáci získají preventivní materiály, zhlédnou ilustrační DVD nahrávku. Přednášky se zaměří na rizika sdělování a zveřejňování osobních údajů a navazování kontaktu s neznámými lidmi prostřednictvím internetu.

Projekt přispěje k vytvoření zdravého třídního kolektivu, k větší důvěře mezi žáky a třídním učitelem, k prevenci před užíváním návykových látek a před šikanou a kyberšikanou. Žákům přinese zajímavé informace o práci na internetu i pro svůj osobní život. Dobré klima ve třídě přispívá k vytváření pozitivního klimatu ve škole. Vytváří tak pro žáky a i pedagogy dobrou pracovní atmosféru a tím předpoklad k podávání dobrých výsledků ve studiu.
Název projektu:
Preventivní opatření proti rizikovému chování žáků na průmyslové škole
Přidělená dotace: 24 000,- Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: Srpen 2015 – červen 2016
Anotace projektu:

Projekt je zaměřený na preventivní opatření proti rizikovému chování žáků ve škole. Samotná realizace probíhá v úzké spolupráci s třídními učiteli. Je kladen důraz na monitoring třídy hned v 1. ročníku, na vytvoření zdravého třídního kolektivu, který dokáže předcházet problémům ve třídě. Zároveň se zaměřujeme na vytvoření atmosféry důvěry mezi žáky a třídním učitelem i metodikem prevence a výchovným poradcem.

Cíle projektu:
 • Monitoring chování žáků prvních ročníků ve školním roce 2015-2016, jejich začlenění do kolektivu třídy.
 • Realizace adaptačních kurzů pro první ročníky ve školním roce 2015-2016 ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence a výchovným poradcem. Adaptační kurz budou programově zajišťovat lektoři, kteří mají zkušenosti s prací s mládeží. Cílem kurzu je vytvoření podmínek pro atmosféru důvěry mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Tím chceme předcházet nežádoucím jevům v třídním kolektivu, zejména šikaně.
 • Vyhodnocení vztahů ve třídách 1. ročníků pomocí programu Komplex, který ukáže postavení jednotlivce ve třídě po jednom roce studia.
 • Zkvalitnění práce metodika prevence účastí na seminářích a školeních k sociálně patologickým jevům ve školství.
 • Přímá spolupráce ve výchovném procesu mezi třídními učiteli, metodikem prevence a výchovným poradcem.
 • Realizace minimálně čtyř přednášek na téma kyberšikana.
 • Doplnění školní knihovny o tituly zaměřené na prevenci rizikového chování a strategii vyšetřování šikany, možnost rozšíření znalostí této problematiky i pro ostatní pedagogické pracovníky.kralovehradecky-kraj.gif, 2,7kB
Název projektu:
Programovatelná světelná fontána
Přidělená dotace: 14 000,- Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: září 2014 – červen 2015
Anotace projektu:

Projekt Programovatelná světelná fontána je nabízen žákům 1. - 3. ročníku, kteří ještě nejsou vázáni povinnostmi maturitní zkoušky v závěru studia. Měl by oslovit zejména žáky studijních oborů Elektrotechnika i Informační technologie. V rámci projektu bude členy zájmového kroužku pod vedením jednoho vyučujícího vybudována na naší škole světelná dekorační stěna připomínající svým tvarem fontánu z optických vláken. Tato stěna bude zavěšena od stropu v prostoru schodiště budovy školy na Komenském nám. 45, Jičín.

Cíle projektu:
 • Cílem projektu je umožnit studentům v jejich volném čase vytvořit prestižní a reprezentativní zařízení, kterým se bude moci škola pochlubit svým návštěvníkům.
 • V týmu je potřeba jak těch, kteří umí pracovat s elektrotechnickými nástroji, tak i konstruktéry, návrháři se smyslem pro neotřelý design fontány, hudební fandy, programátory a webovými specialisty. To předpokládá spolupráci mezi několika vybranými studenty z několika tříd a jejich dobrou týmovou spolupráci.
 • Díky účasti na zajímavém projektu podnítit jejich setkávání i mimo vyučování.
 • Umožnit vypracovat individuální praktickou maturitní zkoušku nebo volit téma práce středoškolské odborné činnosti.
 • Podnítit u studentů aktivní zájem o využití optických vláken pro účely osvětlování.

fontana fontana
fontana fontana
fontana fontanakralovehradecky-kraj.gif, 2,7kB
Název projektu:
Preventivní opatření proti rizikovému chování žáků ve škole
Přidělená dotace: 20 000,- Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: červen 2014 – červen 2015
Anotace projektu:

Naše škola vzdělává žáky v oborech strojírenství, informační technologie a elektrotechnika. Třídní kolektivy jsou specifické tím, že jsou buď čistě chlapecké, nebo je ve třídě jedna až dvě dívky. Projekt je zaměřený na preventivní opatření proti rizikovému chování žáků ve škole. Samotná realizace probíhá v úzké spolupráci s třídními učiteli. Je kladen důraz na monitoring třídy hned v 1. ročníku, na vytvoření zdravého třídního kolektivu, který dokáže předcházet problémům ve třídě. Zároveň se zaměřujeme na vytvoření atmosféry důvěry mezi žáky a třídním učitelem i metodikem prevence avýchovným poradcem. Monitoring budou provádět vyškolení a zkušení lektoři v oblasti prevence a práce s mládeží.

Cíle projektu:
 • Monitoring chování žáků prvních ročníků ve školním roce 2014-2015, jejich začlenění do kolektivu třídy.
 • Realizace adaptačních kurzů pro první ročníky ve školním roce 2014-2015 ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence a výchovným poradcem. Adaptační kurz budou programově zajišťovat lektoři, kteří mají zkušenosti s prací s mládeží. Cílem kurzu je vytvoření podmínek pro atmosféru důvěry mezi žáky i mezi žáky a učiteli. Tím chceme předcházet nežádoucím jevům v třídním kolektivu, zejména šikaně.
 • Vyhodnocení vztahů ve třídách 1. ročníků pomocí programu Komplex, který ukáže postavení jednotlivce ve třídě po jednom roce studia.
 • Zkvalitnění práce metodika prevence účastí na seminářích a školeních k sociálně patologickým jevům ve školství.
 • Přímá spolupráce ve výchovném procesu mezi třídními učiteli, metodikem prevence a výchovným poradcem.
 • Realizace minimálně pěti přednášek na téma kyberšikana.
 • Doplnění školní knihovny o tituly zaměřené na prevenci rizikového chování a strategii vyšetřování šikany, možnost rozšíření znalostí této problematiky i pro ostatní pedagogické pracovníky.Název projektu:
Závodníkem, pilotem po vyučování
Celkové náklady: 79 150,-Kč
Přidělená dotace: 17 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: září 2013 – červen 2014
Anotace projektu:
Projekt je určen žákům 1.-3. ročníku, kteří ještě nejsou vázáni povinnostmi maturitní zkoušky v závěru studia. Měl by oslovit žáky oborů Elektrotechnika, Strojírenství i Informační technologie. Mnozí z žáků SPŠ Jičín mají pozitivní vztah k automobilismu, případně k letectví. Bohužel pro aktivní zapojení ve jmenovaných odvětvích hrají velkou roli finance, a tak se tyto zájmové oblasti pro většinu z nich stává nedostupnou. Dnešní výkonná výpočetní technika, zobrazovací a simulační technologie však umožňují za již přijatelnější náklady pořídit velice kvalitní, realistické automobilové nebo letecké simulátory.

Členové zájmového kroužku pod vedením vyučujícího sestaví, oživí a nakonfigurují software pro multimediální PC se speciální výbavou pro širokoúhlý obraz zobrazovaný na 3 LCD televizorech pro zvýšení realističnosti grafického vjemu. Propojí další periferie simulátoru, navrhnou a sestaví stojan na LCD televizory. Tím bude simulátor uveden do základního režimu provozu. Žáci si budou moci vyzkoušet své schopnosti ovládání závodních vozů nebo pilotování letadel na vyspělých simulačních softwarech a v těchto schopnostech se dále zdokonalovat. Získané pracoviště může být využito i pro soutěže. Ty mohou mít motivační charakter pro ostatní žáky nebo jej lze velmi úspěšně využít při propagaci školy potenciálním zájemcům o studium technických oborů. V základním režimu provozu budou žáci moci využívat simulátor pro ovládání zmiňovaných her a učit se, tak novým dovednostem. Kvalitní prožitek ze hry jim bude motivací pro práci v týmu, spolupráci na daném tématu a bude je učit zodpovědnosti za získané vybavení. Hraní simulačních her trénuje nenásilnou formou postřeh, schopnost rozhodování, smysl pro Fair-Play. Nejlepší žáci se mohou účastnit on-line závodů, které se vyznačují reálnými podmínkami soutěže. Mohou tak i reprezentovat naši školu mezi ostatními účastníky závodů.

V budoucnu chceme simulátor technicky povýšit na profesionální úroveň. Jedná se o rozšíření simulace přetížení při jízdě vozem nebo letem v letadle. Taková funkcionalita bude žákům silnou motivací pro další práci na projektu simulátoru.

Dílčí cíle:
 • aktivizace zájmové skupiny žáků pro práci v projektu
 • pravidelná setkání týmu 1 x za 14 dní, jejichž cílem je zaujmout žáky v jejich volném čase zájmovou činností, která nabízí zužitkovat vědomosti nabyté odbornou činností a navíc je velmi atraktivní
 • vedení k týmové spolupráci a Fair-Play chování
 • podpora získání znalostí z dalších oblastí lidské činnosti (letectví, automobilismus)
 • využití znalostí ze studovaného oboru k aplikaci na reálném příkladu z praxe
 • motivace k účasti na soutěžích
 • prohloubení dovedností znalostí žáků v jednotlivých oborech vzdělávání realizací těchto činností:
  • sestavení hardware PC
  • instalace operačního systému
  • konfigurace PC pro provoz se 3 zobrazovacími jednotkami
  • instalace simulačních programů (her)
  • kalibrace a konfigurace herních ovládacích zařízení
  • návrh držáku LCD televizorů
  • tvorba seznamu součástek pro sestavení držáku televizorů
  • návrh upevnění herních ovládacích zařízení a klávesnice
  • návrh upevnění sedačkyNázev projektu:
Rosnička

Celkové náklady: 68 600,-Kč
Přidělená dotace: 20 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: září 2012 - červen 2013
Anotace projektu:
VOŠ a SPŠ, Jičín je škola s velkou spádovou oblastí. Řada žáků je ubytována v domově mládeže. Naší starostí zůstává nejen zajištění kvalitní výuky, ale i jejich volného času. Projekt je určen žákům 1.-3. ročníku, kteří ještě nejsou vázáni povinnostmi maturitní zkoušky v závěru studia. Měl by oslovit zejména žáky oborů Elektrotechnika i Informační technologie. Členové kroužku pod vedením vyučujících vybudují v rámci projektu na naší škole meteorologickou stanici, která bude nepřetržitě snímat data ze základních snímačů meteorologických veličin a dodávat zpracované údaje na web přístupný široké veřejnosti.

Dílčí cíle:
 1. Pravidelná setkání meteotýmu, jejichž cílem je zaujmout žáky v jejich volném čase zájmovou činností, která nabízí zužitkovat vědomosti nabyté odbornou činností a navíc je velmi atraktivní.
 2. Díky týmové spolupráci na smysluplné činnosti, jakou je vybudování školní meteostanice usilujeme o zkvalitnění vztahů mezi žáky.
 3. Chceme podnítit účastníky projektu k využívání cizích jazyků při navazování kontaktů během začleňování stanice do mezinárodní sítě.
 4. Připravujeme další příležitost pro zpracování individuální praktické maturitní zkoušky nebo volit téma práce středoškolské odborné činnosti.
 5. Aktivizujeme žáky v tématu klimatologie.
 6. Aby byl projekt úspěšný, musí jeho členové společně realizovat tyto činnosti:
  • instalace a oživení meteorologické stanice
  • nastavení a ocejchování stanice
  • publikování naměřených dat na webu
  • stálý monitoring správné činnosti stanice
  • navázání spolupráce s domácí i zahraniční sítí meteostanic
  • týden otevřených dveří (místní prezentace - prospěšnost naměřených údajů) odborné exkurze
  • přehled o činnosti během roku (prezentace pro školu - slavnostní zakončení školní roku)
  • zajištění dalšího provozuNázev projektu:
Nauč se řemeslu!

Celkové náklady: 50 000,-Kč
Přidělená dotace: 35 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: srpen 2012 - březen 2013
Anotace projektu:
Cílem projektu je podpora zájmu i o studium v tzv. “nedostatkových“ učebních oborech, po kterých je ze stran podnikatelských subjektů dlouhodobá poptávka, konkrétně tříletých vzdělávacích programech s výučním listem v oborech zámečník a obráběč kovů.

Dílčí cíle:
 1. vytvoření propagačního videa, které představí nově vybavení prostory pro výuku učebních oborů
 2. sestavení nabídky pracovních pozic u zaměstnavatelů v jičínském regionu
 3. vytvoření propagačních vývěsek pro umístění do ZŠ
 4. umístění informací o uplatnění absolventů tříletých oborů, možnostech studia a videa na webových stránkách školy
 5. realizace prezentací v základních školách
 6. realizace prezentací alespoň na dvou burzách škol
 7. setkání s výchovnými poradci základních škol
 8. zajištění prezentací pro 5 základních škol přímo v naší školeNázev projektu:
Preventivní opatření proti rizikovému chování žáků ve škole

Celkové náklady: 105 000,-Kč
Přidělená dotace: 12 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: červen 2012 - červen 2013
Anotace projektu:
Projekt je zaměřený na preventivní opatření proti rizikovému chování žáků ve škole. Samotná realizace probíhá v úzké spolupráci s třídními učiteli. Je kladen důraz na monitoring třídy hned v 1. ročníku, na vytvoření zdravého třídního kolektivu, který dokáže předcházet problémům ve třídě. Zároveň se zaměřujeme na vytvoření atmosféry důvěry mezi žáky a třídním učitelem i metodikem prevence a výchovným poradcem.

Dílčí cíle:
 1. Monitoring chování žáků prvních ročníků ve školním roce 2011-2012, jejich začlenění do kolektivu třídy.
 2. Vyhodnocení vztahů ve vybraných třídách, kdy při jednodenním kurzu budou řešit praktické úkoly, které ukáží postavení jednotlivce ve třídě po jednom roce studia.
 3. Realizace adaptačních kurzů pro první ročníky ve školním roce 2012-2013 ve spolupráci s třídními učiteli, metodikem prevence a výchovným poradcem. Adaptační kurz budou programově zajišťovat lektoři, kteří mají zkušenosti s organizací i s prací s mládeží. Cílem kurzu je vytvoření podmínek pro atmosféru důvěry mezi žáky i mezi žáky a učiteli, tím chceme předcházet nežádoucím jevům v třídním kolektivu, zejména šikaně.
 4. Zkvalitnění práce metodika prevence účastí na seminářích a školeních k sociálně patologickým jevům ve školství.
 5. Přímá spolupráce ve výchovném procesu mezi třídními učiteli, metodikem prevence a výchovným poradcem.
 6. Realizace minimálně pěti přednášek na téma kyberšikana.
 7. Doplnění školní knihovny o tituly zaměřené na prevenci rizikového chování a strategii vyšetřování šikany, možnost rozšíření znalostí této problematiky i pro ostatní pedagogické pracovníky.Název projektu:
Nadaní žáci v oblasti matematiky

Název programu:
Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže – rozvoj talentů

Celkové náklady: 58 740,-Kč
Požadovaná dotace: 41 130,-Kč
Přidělená dotace: 26 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: srpen 2011 – listopad 2012
Anotace projektu:
Tímto projektem chceme navázat na úspěšný projekt z let 2009-10, díky kterému jsme uspěli v celostátním kole Matematické soutěže, kde jsme získali třetí místo. Projektem poskytneme lepší podmínky pro studium nadaných žáků naší školy. Rozšíříme skupinu nadaných žáků o nově příchozí studenty. Projekt bude realizován e-learningovou formou a formou konzultací. Skupinu žáků bude tvořit maximálně 15 osob. Cílem projektu bude příprava žáků na celostátní kolo Matematické soutěže, motivace k účasti na soutěži Klokan. Podpoříme rozvoj logického myšlení a osobnosti žáků.

Dílčí cíle:
 1. úspěšně reprezentovat školu na celostátním kole Matematické soutěže
 2. motivovat studenty k účasti na soutěži Klokan
 3. připravit studenty na přijímací řízení a absolvování vysokých škol (popřípadě VOŠ)
 4. rozvoj logického myšlení a osobnosti studentů
 5. rozvoj klíčových kompetencí a gramotností - porozumění textu, řešení problémových úloh, využití matematického softwaru při řešení úloh apod.
 6. doplnění pomůcek - rýsovací potřeby na tabuli a tablet
Název projektu:
Inovace vzdělávacích metod mikroprocesorové techniky

Název programu:
Inovace vzdělávacích metod

Celkové náklady: 57 900,-Kč
Požadovaná dotace: 40 000,-Kč
Přidělená dotace: 30 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: květen 2011 – duben 2012
Anotace projektu:
Smyslem projektu je rozšíření běžné výuky o další možnosti, které poskytuje moderní technologie mikroprocesorové techniky s větším důrazem na praktickou realizaci nejrůznějších úloh.
Stávající systém výuky je složen z teoretického výkladu a následné simulace na počítači. Zefektivnění procesu výuky a jeho inovace spočívá jednak v získání nového vybavení a dále v tom, že bude kladen větší důraz na to, aby studenti prakticky realizovali dané úlohy a získali tak hlubší vztah k předmětu Mikroprocesorová technika.
Díky novému vybavení a vyškolení dalších pedagogů chceme vytvořit tvůrčí prostředí, ve kterém vznikne 7 námětů na tvorbu žákovských projektů, které rozšíří existující metodický materiál pro výuku v tomto předmětu, plně respektujíce stávající ŠVP.
Projekt pro nás nekončí evaluací. I po jeho skončení máme v plánu pokračovat v další modernizaci našeho vybavení, rozšiřování počtu žákovských projektů a zlepšování výukových metod vedoucí ke zkvalitnění vzdělávacího procesu.

Dílčí cíle:
 1. rozšíření praktických činností ve výuce mikroprocesorové techniky
 2. rozšíření projektového vyučování v mikroprocesorové technice
 3. vybavení laboratoří novými prvky pro provádění praktických činností (vývojový pro programování mikrořadičů, programovatelný PLC automat, elektronický a elektrotechnický materiál)
 4. vytvoření metodického materiálu obsahujícího 7 témat pro zadání žákovských projektů v různém stupni obtížnosti a pracnosti pro výuku mikroprocesorové techniky
 5. zařazení nových úloh a nového zařízení do výuky
 6. inspirovat další vyučující pro výchovu nadaných studentů a vytvořit prostředí pro vytváření studentských vědeckých prací (v rámci středoškolské odborné činnosti a jiných soutěží)
 7. zařazením úloh různého stupně obtížnosti motivovat méně nadané žáky
 8. inovací výukových metod docílit hlubší motivaci studentů a větší spolupráciNázev projektu:
S fotoaparátem poznáváme (nejen) českou krajinu

Název programu:
Zájmová práce se žáky mimo vyučování

Celkové náklady: 77 450,-Kč
Požadovaná dotace: 50 000,-Kč
Přidělená dotace: 14 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: červen 2010 – listopad 2011
Anotace projektu:
Projekt řeší rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro naše žáky. Snaží se prohloubit znalosti a dovednosti z oblasti digitální fotografie, jejichž základy získávají někteří žáci i v rámci studia. Další oblastí, kterou se tento projekt snaží podchytit je environmentální výchova. Studenti nejen fotografují technicky co nejdokonalejší snímky, ale zároveň navštěvují zajímavá místa především v ČR. Cílem činnosti fotoklubu je také nabídnout zajímavou činnost zejména těm žákům, kteří nemají dostatek podnětů pro zvídavost z rodiny nebo jejichž sociální situace jim nedovoluje podobnou činnost poznat.
Náš projekt se řešením této problematiky zabývá ve 4 oblastech:
 1. Technické vybavení
 2. Odborná literatura
 3. Další vzdělávání vedení fotoklubu
 4. Prezentace činnosti fotoklubuNázev projektu:
Obnovitelné zdroje energie v robotice

Název programu:
Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností dětí a mládeže - rozvoj talentů

Celkové náklady: 84 660,-Kč
Požadovaná dotace: 50 000,-Kč
Přidělená dotace: 18 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Realizace projektu: září 2010 – listopad 2011
Anotace projektu:
Realizace projektu zlepší podmínky pro rozvoj talentovaných žáků na naší škole. Projekt bude realizován formou pravidelných konzultací jednou týdně, skupinu bude tvořit maximálně 15 žáků. Práce se žáky bude zaměřena na stavbu solárních a vodíkových robotů, které jsou poháněny fotovoltaickými články a vodíkovým palivovým článkem i na stavbu robotů s jiným druhem pohonů. Projekt podpoří rozvoj logického myšlení, tvůrčí schopnosti, kreativitu žáků a zvýší jejich zájem o robotiku a využívání obnovitelných zdrojů energie. Žáci budou připravováni na účast na soutěžích s celostátní působností (Enersol, Napájení Sluncem, SOČ, Kyber robot atp.). Jedním z dílčích cílů projektu je příprava žáků k úspěšnému studiu na vysokých školách technického směru.Název programu:
Profilace školy nebo školského zařízení

Název projektu:
Zefektivnění výuky automatizace a mechatroniky

Předpokládané náklady projektu: 199 874,-Kč
Dotace projektu: 140 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na modernizaci vybavení školy se zaměřením na vzdělávání v oblasti obsluhy a řízení CNC strojů a automatizovaných výrobních linek, za účelem zkvalitnění počátečního vzdělávání ve strojírenských oborech a oborech zaměřených na automatizační techniku.

Cíle projektu:
Cílem projektu je vytvoření a vybavení specializované učebny mechatroniky pro praktickou výuku žáků. Bude podpořeno vybavení učebny mechatroniky základními prostředky výukových systémů pro výuku číslicové a regulační techniky. Tím bude možné skutečnou simulací kombinačních a sekvenčních logických obvodů názorně žákům přiblížit problematiku logického řízení strojů. Obdobně budou moci žáci na konkrétních příkladech řešit i základní úlohy řízení a regulace. Firma RC Didaktik Systems doplní výukový systém počítačovým zpracováním dat.Název programu: Podpora výuky učebních oborů

Název projektu: Co si žádá trh práce

Předpokládané náklady projektu: 108 750,-Kč
Dotace projektu: 60 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu:
Projekt se zaměřuje na preventivní opatření zabývající se problémem úbytku žáků ve strojírenských oborech, konkrétně tříletých vzdělávacích programech s výučním listem v oborech Zámečník a Obráběč kovů. Současný zájem o tyto obory neodpovídá požadavkům trhu práce. Svými aktivitami chceme zvýšit pozornost o zájem o tříleté obory Zámečník a Obráběč kovů. Cílovou skupinou jsou žáci 8. a 9. tříd základních škol.
Významnou roli při jejich rozhodování hrají výchovní poradci základních škol, úřady práce, strojírenské firmy regionu a samozřejmě i jejich rodiče. Cíleně chceme různými formami prezentace (prezentace na burzách škol, na webových stránkách, v základních školách, exkurze žáků základních škol spojené s přednáškou a ukázkou praktické výuky) na všechny tyto skupiny působit.

Cíle projektu:
Obecné cíle projektu jsou z velké části motivační. Klademe si za cíl zvýšit pozornost a zájem ze strany žáků 9. tříd ZŠ, jejich rodičů, výchovných poradců ZŠ a široké veřejnosti o studium učebních oborů na naší škole. Konkrétním cílem je seznámit veřejnost nejen s nabízenými strojírenskými učebními obory (zámečník a obráběč kovů), ale zejména s možnostmi uplatnění na trhu práce. Motivaci žáků chceme zvýšit prezentováním příkladů úzké spolupráce naší školy se strojírenskými firmami z našeho regionu. Konkrétním cílem projektu je vytvoření elektronicky podporovaného nástroje pro zvýšení atraktivity tříletých učebních oborů Zámečník a Obráběč kovů. Jedná se o vytvoření sady materiálů (tiskovin, informačních panelů a vitrín, multimediálních prezentací, reklamních předmětů).Název programu: Rozvoj tvůrčích schopností a dovedností žáků a studentů

Název projektu: Nadaní žáci v oblasti matematiky

Předpokládané náklady projektu: 60 000,-Kč
Dotace projektu: 45 000,-Kč
Poskytovatel dotace: Královéhradecký kraj

Stručný popis projektu:
Realizací projektu chceme poskytnout lepší podmínky pro studium nadaných žáků na naší škole a spolupracující SŠ, Masarykově obchodní akademii Jičín. Projekt bude realizován e-learningovou formou a dále formou konzultací. Cílem bude příprava žáků na matematické soutěže. Projekt podpoří rozvoj logického myšlení a osobnosti žáka. Jedním z dílčích cílů projektu je příprava na další studium v oblasti matematiky, resp. její využití v praxi.

Cíle projektu:
Projekt by měl naplnit výše uvedené cíle. vyhledání nadaných žáků, spolupráce s MOA Jičín, motivace žáků k prohloubení jejich znalostí, příprava žáků na matematické soutěže, rozvoj logického a matematického myšlení žáků, osobní růst v této oblasti, rozvoj klíčových kompetencí – k učení, řešení problémových úloh, situací, sociální kompetence atp.