Vnitřní řád školní jídelny

Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín
platný od 1. 9. 2017

Stanoven na základě:
- vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhlášky č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízení, ve  znění pozdějších předpisů
- vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
- zákona č. 489/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
- platných hygienických předpisů


Školní jídelna zajišťuje stravování studentů, pracovníků školských zařízení a cizích strávníků
po celou dobu školního roku, jehož počátek a konec je vyhlášen MŠMT v Praze, s výjimkou prázdnin, stanovených MŠMT a dnů volna vyhlášených ředitelem školy, není-li dohodou obou stran ujednáno jinak.

studenti s docházkou pouze do školy     - mají právo denně odebrat oběd
studenti ubytovaní na domově mládeže - mají právo denně odebrat 2 hlavní jídla (oběd, večeře) a další                                     jídla doplňková ( snídaně + přesnídávka, svačina + večeře II )

Organizace provozu stravování ve školní jídelně

doba výdeje pokrmů:

snídaně + přesnídávka studenti od 6:45 hod. do  7:15 hod.
oběd cizí strávníci od 11:35 hod. do 12:30 hod.
výdej obědů do jídlonosičů od 11:15 hod. do 11:35 hod.
oběd studenti, zaměstnanci, MOA od 11:45 hod. do 14:45 hod.
večeře + svačina studenti od 17:00 hod. do 17:45 hod

ceny stravného:

snídaně + přesnídávka studenti 25,- Kč (snídaně 15,- Kč + přesnídávka 10,- Kč – fin.nor. na potr.)
oběd studenti 32,- Kč (finanční normativ na potraviny
oběd zaměstnanci (15% DPH) 24,- Kč
oběd zaměstnanci na dohodu (15% DPH) 32,- Kč
oběd zaměstnanci MOA (15%DPH) 66,- Kč
oběd cizí strávníci (15% DPH) 67,- Kč
večeře + svačina studenti 33,- Kč (svačina 7,- Kč+ večeře 17,-Kč+ II. večeře 9,-Kč – fin. nor. na potr.)
 • způsob placení stravného: BEZHOTOVOSTNÍ
  1. souhlas s inkasem - přinést potvrzení o zřízení souhlasu s inkasem
  2. složenkou, převodem - na nástěnce zjistit částku k zaplacení a složit na účet jídelny
   č. 35-0365610207/0100
  3. fakturou – pouze pro organizace, po vystavení faktury zaplatit v termínu splatnosti
 • termín placení stravného:
  STUDENTI
  1. souhlas s inkasem - předem, 20. v měsíci bude stažena požadovaná částka na další měsíc, dodat doklad o zřízení souhlasu s inkasem
  2. složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci. V kanceláři školní jídelny předložit doklad o zaplacení nejdéle do posledního dne v měsíci do 13.30 hod.
  ZAMĚSTNANCI – zpětně, srážkou ze mzdy
  CIZÍ STRÁVNÍCI
  1. souhlas s inkasem - předem, 20. v měsíci bude stažena požadovaná částka na další měsíc
  2. složenkou, převodem – předem, od 20. do posledního dne v měsíci. V kanceláři školní jídelny předložit doklad o zaplacení nejdéle do posledního dne v měsíci do 13:30 hod.
  3. fakturou – zpětně, 1. den v měsíci bude vystavena faktura za obědy za předchozí měsíc
 • při nezaplacení stravného v daném termínu:
  • přes inkaso- stanovenou částku zaplatí strávník ihned složenkou
  • složenkou - do doby zaplacení nebude mít strávník stravu
 • vyúčtování stravného po ukončení stravování:
  konečné vyúčtování stravného se provádí po ukončení stravování ve školní jídelně VOŠ a SPŠ, Jičín - strávník má povinnost nahlásit ukončení stravování vedoucí jídelny
  • nedoplatek - strávník je povinen doplatit ihned
  • přeplatek - bude strávníkovi vrácen na účet uvedený na Přihlášce ke stravování, po předchozí domluvě je možné přeplatek vrátit v hotovosti u paní účetní v kanceláři školy
 • přihlašování a odhlašování stravy - nejpozději do 13.30 hod předešlého pracovního dne
  1. osobně - v kanceláři školní jídelny
  2. telefonicky - 491 202 043
  3. e-mailem - klamrtova@vos-sps-jicin.cz
  4. sami - přes objednávkový terminál umístěný ve vstupní hale školní jídelny
  5. sami - internetové objednávání stravy, po přidělení přihlašovacích údajů u vedoucí ŠJ na stránkách www.strava.cz
 • strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování a to na dobu neurčitou. Jakoukoliv změnu ( ukončení stravování, odchod ze školy, odchod z internátu, změna stravovacích dní, přerušení studia apod.) je strávník povinen včas nahlásit vedoucí školní jídelny
 • studentům ubytovaným na domově mládeže začíná stravování pondělním obědem a končí pátečním obědem.
 • pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu (bude přidána strávníkům na konci výdejní doby)
 • v případě neplánované nepřítomnosti ve škole, při neodhlášení stravy, má student nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosičů za původní cenu. Další dny neplánované nepřítomnosti ve škole je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu počítána plná cena stravy 63,-- Kč.
 • v případě nemoci, dovolené, služební cesty (při současném čerpání stravného na cestovním příkazu), samostudia atd. nemá zaměstnanec školy nárok na oběd za původní cenu. Pokud si stravu neodhlásí, bude mu počítána plná cena oběd tj. 63,- Kč.
 • ukončení docházky do školní jídelny:
  1. osobně - v kanceláři školní jídelny podepíše ukončení docházky
  2. e-mailem - klamrtova@vos-sps-jicin.cz
 • školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem strávníci používají čip, který si kupují při nástupu do školy nebo si ho mohou koupit u paní Kořínkové v kanceláři školy na elektro oddělení.
  čip slouží:
  1. k objednávání obědů (značení oběda č.1 a oběda č. 2, při nižším počtu O2 než 20 se O2 nevaří)
  2. k odhlašování obědů
  3. k výdeji stravy
 • ztráta nebo zapomenutí čipu
  • pokud strávník zapomene čip, je povinen zapomenutí nahlásit v kanceláři jídelny – dostane náhradní kartičku
  • pokud strávník ztratí nebo znehodnotí čip, je povinen toto hlásit v kanceláři školní jídelny z důvodů zablokování čipu proti zneužití. Strávník si pak musí pořídit čip nový.
 • úřední hodiny vedoucí jídelny:
  • po – pá od 6.45 hod. do 7.30 hod.
  • po – pá od 11.15 hod. do 14.20 hod.
 • vlastní organizace provozu výdeje stravy:
  • v jídelně je určený prostor pro odložení tašek, oděvů a deštníků (pozor na mobily, peněženky apod.)
  • každý strávník si vezme tác a příbor
  • u výdejního pultu strávník přiloží čip k výdejnímu terminálu a kuchařka mu vydá objednanou stravu
  • na začátku výdejního pultu se strávník obslouží sám – saláty, kompoty, dezerty
  • na konci výdejního pultu si strávník nalije polévku
  • pití si strávník nalije u vozíků s pitím dle vlastního výběru
  • strávník má možnost přidání stravy – polévky, přílohy, omáčky
  • po konzumaci oběda odnese strávník tác s použitým nádobím do vozíků k tomu určených
  • zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny
  • strava je určena ke konzumaci ve školní jídelně, nesmí se odnášet mimo ŠJ. Pouze zabalené doplňky oběda (jogurt, dezert, sušenka) je možné odnášet.
 • výdej obědů mimo školní jídelnu:
  výdej pouze do hygienicky čistých jídlonosičů, zákaz výdeje do skleněných a jiných nevhodných nádob. Pokud nebudou nádoby hygienicky čisté, nebude oběd do těchto nádob vydán, ale strávník dostane oběd na talíř ve ŠJ.
  • každý strávník si vezme tác na který si rozloží jídlonosiče
  • u výdejního pultu strávník přiloží čip k výdejnímu terminálu
  • postupně podává paní kuchařce na talíř jednotlivé jídlonosiče, do kterých mu je vydán požadovaný oběd
  • tác s vydaným obědem si strávník odnese ke stolu, kde si v klidu může zavřít jídlonosiče
  • použitý tác odnese strávník do vozíků k tomu určených
 • do prostor školní jídelny mají povolen vstup pouze osoby přihlášené ke stravování v naší ŠJ
 • jídelní lístek je umístěn u objednávkového terminálu ve vstupní hale ŠJ, u výdejního pultu a na webových stránkách školy - www.vos-sps-jicin.cz
 • strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
 • při úmyslném nebo závažném poškození nebo zničení zařízení školní jídelny, má škola právo požadovat náhradu škody v plné výši
 • strávníci jsou povinni řídit se pokyny vedoucí jídelny, vedoucí kuchařky, příp. dozírajícího pedagoga
 • technické nebo hygienické závady hlásí strávník vedoucí jídelny nebo kterékoliv pracovnici ŠJ
 • mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlitý čaj apod..) zajišťují pracovnice ŠJ
 • čistotu stolů během výdejní doby zajišťují pracovnice ŠJ
 • problémy nebo své připomínky k provozu školní jídelny strávník hlásí vedoucí jídelny
 • úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci vedoucí jídelny, pracovnicím ŠJ nebo dozorujícímu pedagogovi
 • Vnitřní řád školní jídelny je umístěn ve vstupní hale školní jídelny a můžete se s ním seznámit i na webových stránkách školy
 • seznámení s Vnitřním řádem školní jídelny potvrzuje strávník a zákonný zástupce studenta svým podpisem na Přihlášce ke stravování
 • v případě vážného nebo opětovného porušení Provozního řádu školní jídelny má vedoucí jídelny nebo ředitelka školy právo ukončit strávníkovi docházku do školní jídelny
V Jičíně dne 1. 9. 2017

Sestavil: vedoucí jídelny Klamrtová Gabriela
Schválil: ředitelka školy ing. Alena Žalská