Dotace z OP VK do environmentálního vzdělávání


Název OP:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy:
Počáteční vzdělávání

Název oblasti podpory:
Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:
Environmentální vzdělávání v technických oborech

Termín realizace projektu:
1. 8. 2009 - 31. 1. 2012

Celkové způsobilé výdaje projektu:
2 443 338,-Kč

Stručný obsah projektu:
Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Realizace projektu vytvoří podmínky pro rozvoj znalostí, dovedností žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast včetně realizace praktických environmentálních programů s ohledem na technické zaměření oborů vyučovaných na naší škole. Cílem je vytvořit základní podmínky pro získávání dovedností a znalostí, o vztazích člověka a prostředí, o vývoji a problémech současné civilizace i o možnostech a způsobech jejich řešení, v různých pracovních činnostech respektovat a tvořivě rozvíjet přístupy pro udržitelný rozvoj. Cíle dosáhneme vytvořením výukového modulu skládajícího se z výuky v multimediální učebně, realizace praktických environmentálních programů. v praktickém vyučování se zaměříme na materiálové a energetické zdroje, nakládání s odpady, využívání úsporných spotřebičů atp. Aktivity budeme realizovat ve spolupráci s lektory ze střediska ekologické výchovy.

Cíle projektu:
Záměrem je vytvořit podmínky pro implementaci školních vzdělávacích programů s ohledem na začlenění průřezového tématu "Člověk a životní prostředí". Základním cílem projektu je vytvoření dostatečných podmínek pro získávání dovedností a znalostí žáků o zákonitostech biosféry, o vztazích člověka a prostředí a v různých pracovních činnostech respektovat a tvořivě rozvíjet přístupy pro udržitelný rozvoj.

Dílčí cíle:
  • vytvořit relevantní učební dokumenty, metodické náměty a doporučení a učební prostředky
  • věnovat zvláštní pozornost uplatňování integračních (tj. mezipředmětových) přístupů v environmentálním vzdělávání s ohledem na odborné zaměření pedagoga
  • nabízet žákům nové formy a metody práce i didaktické postupy použitelné v environmentálním vzdělávání a výchově
  • využívat programy center a středisek ekologické výchovy pro vzdělávání žáků i pedagogů
  • vytvořit podmínky pro integraci znalostí žáků zejména uplatňováním praktické metody výuky
  • informovat pedagogické pracovníky o významu, pojetí a řešení environmentálního vzdělávání a výchovy
Svou náplní projekt realizuje aktivity podporované v rámci OP VK. Projekt se zaměřuje na vzdělávání pro udržitelný rozvoj s důrazem na environmentální oblast. Rozhodující význam při realizaci mají pedagogové školy a lektoři střediska ekologické výchovy. Lektoři střediska ekologické výchovy zajistí pro pedagogy školy 2 jednodenní praktické semináře, stejně tak i pro žáky školy. Užší skupina žáků absolvuje týdenní pobytový program v centru ekologické výchovy. Nedílnou součástí praktického vyučování budou exkurze žáků zaměřené na zdroje energie a odpady.

Realizace praktických programů bude podpořena vybudováním multimediální učebny, která bude vybavena potřebnou ICT technikou, žákům zde budou k dispozici moderní pomůcky (solární stavebnice).

loga_op_vk.jpg, 16kB