Přijímací řízení na SPŠ Jičín pro školní rok 2020/2021 - 3. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení

3. kolo přijímacího řízení se bude konat 26. srpna 2020.

Nabídka oborů pro uchazeče - čtyřleté denní studium zakončené maturitou


18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) 8 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) 6 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) 6 žáků

Přihlášky můžete podávat do 24. 8. 2020.

Uchazeči vykonají přijímací zkoušky ve středu 26. 8. 2020 od 8.00 v budově školy Pod Koželuhy 100.

Pro obor vzdělání 26-41-M/01 Elektrotechnika je požadováno potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru vzdělání. Prospěch uchazeče na přihlášku, která je shodná s 1. kolem přijímacího řízení, potvrzuje základní škola.

Čestné prohlášení.pdf

Informace o ochraně zdraví na středních školách.pdf


Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory

Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v posledních třech klasifikačních obdobích základního vzdělávání, na základě výsledků přijímací zkoušky zadané školou z matematiky a českého jazyka a na základě bodů obdržených za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (viz níže).


Bodové hodnocení a kritéria pro přijímací řízení:

1. Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ za průměrný prospěch v jednotlivých obdobích
 • průměrný prospěch 1,00 = 20 bodů
 • za každou setinu nad průměr odečteno 0,1 bodu
 • za hodnocení (známky) v předmětech matematika a český jazyk v jednotlivých obdobích:
  Hodnocení (známka) Bodové hodnocení
  český jazyk matematika cizí jazyk chování
  1 + 4 b + 4 b + 4 b 0 b
  2 + 2 b + 2 b + 2 b - 2 b
  3 0 b 0 b 0 b - 4 b
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.) + 4 bodů
Výsledný počet bodů uchazeče je dán součtem bodů z jednotlivých kritérií. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout je 100.

2. Výsledky přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se započítají takto:
 • test z českého jazyka a literatury
  Celkový maximální počet bodů je 50.
 • test z matematiky
  Celkový maximální počet bodů je 50.

Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout z přijímací zkoušky z matematiky a češtiny je 100.


Celkový výsledek přijímacího řízení je stanoven takto:

první část – bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ“ a za umístění v soutěžích je do celkového výsledku počítána s váhou 40%

druhá část – „bodové hodnocení výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka“ má v celkovém výsledku přijímacího řízení váhu 60 %.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 30. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka,
 • lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání,
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.


Zákonní zástupci (zletilí uchazeči) se mohou vyjádřit k podkladům vedoucím k rozhodnutí 26. srpna 2020 od 13.00 do 14.00 hodin.


Vzorová zadání přijímacích zkoušek


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Český jazyk
ico_pdf32.gif, 1,3kB
Matematika