Přijímací řízení na SPŠ Jičín pro školní rok 2020/2021

ico_pdf32.gif, 1,3kB
Přihláška ke stažení


ico_pdf32.gif, 1,3kB
Informace pro uchazeče

Nabídka oborů pro uchazeče - čtyřleté denní studium zakončené maturitou


18-20-M/01 Informační technologie (Informační technologie) 75 žáků
26-41-M/01 Elektrotechnika (Automatizace a aplikovaná elektrotechnika) 30 žáků
23-41-M/01 Strojírenství (Mechatronika a programování CNC strojů) 60 žáků

Místo konání: Pod Koželuhy 100, Jičín

Informace pro uchazeče o vzdělávání.pdf

Čestné prohlášení.pdf

Informace o ochraně zdraví na středních školách.pdf

Žádost o vydání nového rozhodnutí (odvolání).pdf

Každý uchazeč může písemné testy přijímacího řízení konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí. V případě volby dvou oborů na naší škole koná uchazeč obě zkoušky u nás, započítává se lepší výsledek.


V souladu se Školským zákonem může uchazeč podat na naši školu přihlášku k přijímacímu řízení na 2 různé obory vzdělávání.


Uchazečům jsou nabídnuty přípravné kurzy na přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka.


Řádně vyplněnou a potvrzenou přihlášku (včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro obor elektrotechnika) doručte ředitelství školy do 2. března 2020 na adresu:
VOŠ a SPŠ, Jičín
Pod Koželuhy 100
506 01 Jičín

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání).


Ředitelka školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení, vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků (bude zveřejněno na www stránkách školy).


Další informace pro uchazeče.


Kritéria přijímacího řízení pro maturitní obory

Žáci budou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v posledních třech klasifikačních obdobích základního vzdělávání, na základě výsledků přijímací zkoušky zadané firmou CERMAT z matematiky a českého jazyka a na základě bodů obdržených za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (viz níže).


Bodové hodnocení a kritéria pro přijímací řízení:

1. Bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ za průměrný prospěch v jednotlivých obdobích
 • průměrný prospěch 1,00 = 20 bodů
 • za každou setinu nad průměr odečteno 0,1 bodu
 • za hodnocení (známky) v předmětech matematika a český jazyk v jednotlivých obdobích:
  Hodnocení (známka) Bodové hodnocení
  český jazyk matematika cizí jazyk chování
  1 + 4 b + 4 b + 4 b 0 b
  2 + 2 b + 2 b + 2 b - 2 b
  3 0 b 0 b 0 b - 4 b
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium (nutno doložit diplom, osvědčení, certifikát apod.) + 4 bodů
Výsledný počet bodů uchazeče je dán součtem bodů z jednotlivých kritérií. Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout je 100.

2. Výsledky jednotných centrálně zadávaných testů v rámci pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou dle § 171 odst. 1 Školského zákona se započítají takto:
 • test z českého jazyka a literatury
  Celkový maximální počet bodů je 50.
 • test z matematiky
  Celkový maximální počet bodů je 50.

Maximální počet bodů, kterých lze dosáhnout z přijímací zkoušky z matematiky a češtiny je 100.


Celkový výsledek přijímacího řízení je stanoven takto:

první část – bodové hodnocení výsledků vzdělávání z 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ“ a za umístění v soutěžích je do celkového výsledku počítána s váhou 40%

druhá část – „bodové hodnocení výsledků přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka“ má v celkovém výsledku přijímacího řízení váhu 60 %.

Minimální počet bodů nutný pro přijetí je 30. Bude-li na posledním přijímaném místě více uchazečů se stejným počtem bodů, pak budou dalšími kritérii pro umístění na příslušném pořadovém místě v tomto pořadí:

 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z matematiky,
 • lepší bodové hodnocení přijímací zkoušky z českého jazyka,
 • lepší průměr známek za poslední klasifikační období základního vzdělávání,
 • za umístění v olympiádách, soutěžích a za další skutečnosti, které osvědčují vhodné zájmy uchazeče o studium.


Další informace na stránkách Cermatu www.cermat.cz


Ilustrační testy CERMATu k přijímacím zkouškám na SŠ - 2019


ico_zip.gif, 1,3kB
Ilustrační testy 2019