Maturitní obory


Čtyřleté studijní obory zakončené maturitní zkouškou pro absolventy základních škol, kteří mají předpoklady k úspěšnému zvládnutí výběrového středoškolského studia. Vhodné jako příprava ke studiu na vysokých školách nebo na vyšších odborných školách.


23-41-M/01 Strojírenství

ŠVP: Mechatronika a programování CNC strojů

Specializaci si žáci volí na konci 1. ročníku.

Naši žáci se umísťují na předních místech soutěží (SOČ, Napájeni Sluncem, Matematická soutěž, KYBER ROBOT).

Žáci si doplňují teoretické znalosti exkurzemi do výrobních firem v Německu - EMUGE, DEPRAG, v ČR - Kobit, Vapos, LPM, Seco, Škoda Auto, FESTO … Samozřejmostí je návštěva MSV Brno. Žáci 2 a 3 ročníku si ověří své teoretické znalosti během dvoutýdenní praxe ve výrobních firmách.

Absolventi oboru jsou velmi žádáni na trhu práce.

Absolventi výše uvedených oborů získají složením maturitní zkoušky úplné střední odborné vzdělání. Studium těchto oborů umožňuje přímý přechod do praxe a zároveň poskytuje kvalitní základ pro studium na vysokých školách technického směru.


b_browse.png, 265B HODINOVÁ DOTACE


Specializace: programování CNC strojů

Studium probíhá s podporou počítačových programů pro oblast konstrukce (Creo - Pro/ENGINEER, SolidEDGE), pro oblast počítačových simulací technologických procesů (AlphaCAM – s automatickým programováním CNC strojů), součástí studia je i vlastní práce na CNC technice. Škola je certifikovaným školicím střediskem CNC programování firmy Siemens pro ShopTurn a ShopMill.

Při studiu si žáci osvojí především znalosti a dovednosti v těchto oblastech:
 • mechanika
 • kontrola a měření
 • strojírenská technologie
 • stavba a provoz strojů
 • počítačová grafika a programování CNC strojů

Absolventi se uplatní jako:
 • pracovníci vývoje
 • konstruktéři
 • technologové
 • podnikoví kontroloři

Specializace: mechatronika

Mechatronika je relativně mladý obor, vzniklý implementací stále dokonalejších prvků výpočetní techniky do původních pouze elektromechanických strojů, které tak získávají novou kvalitu. Pro žáky tohoto oboru jsou připraveny tři nové specializované učebny vybavené pro praktickou výuku pneumatiky, elektropneumatiky, hydrauliky, elektrohydrauliky, senzoriky a dalších automatizovaných systémů. Studium probíhá s podporou simulačních programů a e-learningu.

Tento studijní obor je určen pro přípravu středoškolských odborníků se znalostmi v oblasti:
 • informatiky
 • automatizace
 • diagnostiky
 • měřicích a řídicích procesů s optimálním využitím mechanických, elektrických, hydraulických a pneumatických prvků.

Absolvent najde uplatnění v nejrůznějších oblastech, kde jsou využívány systémy vyšších generací automatizace.

Vzdělávání v programu je zakončeno maturitní zkouškou.

Specializace programování CNC strojů:

V profilové části maturitní zkoušky bude žák konat povinnou zkoušky ze stavby a provozu strojů a strojírenské technologie. Obsahem zkoušky ze stavby a provozu strojů budou tyto obsahově příbuzné předměty školního vzdělávacího programu: stavba a provoz strojů a počítačová grafika. Obsahem zkoušky ze strojírenské technologie budou tyto obsahově příbuzné předměty školního vzdělávacího programu: strojírenská technologie a programování CNC strojů. Třetí povinná zkouška bude být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Specializace mechatronika:

V profilové části maturitní zkoušky bude žák konat povinnou zkoušky z mechatroniky a strojírenské technologie. Obsahem zkoušky ze strojírenské technologie budou tyto obsahově příbuzné předměty školního vzdělávacího programu: měření a diagnostika a řízení a regulace. Třetí povinná zkouška bude být konána formou praktické zkoušky nebo formou maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.


Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou v tištěné podobě k nahlédnutí u paní ředitelky Ing. Aleny Žalské.