Rozvíjení technických a jazykových dovedností studentů SPŠ ve firmách v Lipsku


Poskytovatel dotace:
Dům zahraničních služeb
Národní agentura pro evropské vzdělávací programy

Název programu:
Program celoživotního učení Leonardo da Vinci

Celkové náklady:
15 000 €

Přidělená dotace:
15 000 €

Realizace projektu:
srpen – prosinec 2010

Anotace projektu:
Projekt bude tvořit jak po obsahové tak i formální stránce jedna stáž. V rámci projektu se zúčastní 10 žáků Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Jičín, dvoutýdenní odborné stáže v Německu ve městě Lipsko. Projektu se zúčastní žáci maturitních oborů. Žáci budou v průběhu odborné praxe v zahraničí pobývat v různých firmách a podnicích, které jim zabezpečí přijímající organizace.

Cíle projektu:
Cílem daného projektu je zdokonalení odborných, jazykových, sociálních a interkulturních kompetencí, získání zručnosti a zkušeností všech žáků zúčastněných na projektu. Našim zájmem je pokračovat v rámci dobré spolupráce se zahraničními partnery, podpořit pravidelnost stáží a umožnit tak uvedenému počtu žáků naší školy, zúčastnit se projektu mobility a tím přispět k internacionalizaci vzdělání. Žáci budou mit možnost ověřit si své vědomosti, zručnost v oboru a zkušenosti během reálné praxe v jiné členské zemi Evropské Unie. Žáci se během zahraniční stáže seznámí se systémem a průběhem oborné přípravy mladých lidi v počátečním stadiu vzdělávacího procesu za hranicemi své vlasti. Naučí se nové techniky a technologie ve svém oboru. Ty mohou po svém návratu do vlasti úspěšně transformovat na podmínky v českých firmách. Všechny tyto aspekty mohou výraznou měrou přispět ke zkvalitnění odborných a jazykových znalostí a vědomostí žáka, stejně tak k jeho kompetentnosti pro další osobní a osobnostní rozvoji k zvýšení hodnoty absolventů na trhu práce, rozšíření spektra všeobecných vědomostí. Stejně mohou pomoci zvýšit zájem a atraktivitu vyučovaných oborů. Toto vše by mělo následně motivovat žáky k dalšímu zdokonalování ve svém oboru s ohledem na perspektivu prosazení se v konkurenčním prostředí evropského trhu práce. Žáci tímto způsobem také poznají jinou zemi, jinou pracovní a sociální kulturu, morálku a životní styl. Proto je nezanedbatelnou významnou součástí projektu mobilit, i jeho interkulturní aspekt.Přípravná fáze
červen - září 2010
Pedagogická, jazyková, kulturní a odborná příprava

Proběhlé aktivity: a) zajištění finanční stránky projektu (kalkulace, otevření účtu v měně:EUR)
b) studium dokumentace k vedení a k realizaci projektu
c) schůzky se stážisty
  1. 22. 6. 2010 – informativní schůzka o NAEP a základní údaje o projektu (cíle a časové rozvržení)
  2. 7. 9. 2010 – kulturní příprava – seznámení s geografií Německa, spolkovými zeměmi, informace o Lipsku a Schkeiditzu (ubytování stážistů)
  3. 16. 9. 2010 – sestavení životopisu v cizím jazyce
  4. 21. 9. 2010 – jazyková příprava – lexika z oblasti každodenní komunikace
  5. 23. 9. 2010 – jazyková příprava – odborná lexika a lexika z oblasti bezpečnosti práce
  6. 30. 9. 2010 – odborná příprava a aktualizované informace o odjezdu a pobytu
d) informace o projektu prostřednictvím nástěnek a na webových stránkách školy
e) zajištění nezbytného vybavení stážistů – kapesné, nákup slovníků, materiálů k dokumentaci a speciální pracovní obuvi


Jičínská průmyslovka na stáži v Lipsku

VOŠ a SPŠ Jičín využila možností programu Leonardo da Vinci pro rozvoj odborné přípravy a jazykových dovedností svých studentů. Škola se v říjnu letošního roku zapojila do projektu Rozvíjení technických a jazykových dovedností studentů SPŠ ve firmách v Lipsku. Deset studentů 3. a 4. ročníků z různých oborů (Elektronické počítačové systémy, Automatizační technika, Informační technologie, Strojírenství) v termínu 3.-17. října 2010 absolvovalo za doprovodu pedagogického dozoru pracovní stáž v renomované lipské firmě.


Přípravy a organizace projektu se ujaly vyučující cizích jazyků VOŠ a SPŠ, Jičín PaedDr. Alena Chlumská a PaedDr. Taťána Chlumská. Z grantu ve výši 15 000,- €, který se podařilo získat z evropských vzdělávacích fondů, byla hrazena příprava, doprava i pobyt v Lipsku. Před odjezdem se konaly odborné konzultace, proběhla také jazyková a kulturní příprava účastníků.


V neděli 3. října odpoledne studenti dojeli do města Schkeuditz, předměstí Lipska. Seznámili se s okolím, s vedením organizace a denním harmonogramem. Vedle němčiny byla dorozumívacím jazykem i angličtina.


Následujícího dne se studenti rozdělili na dvě skupiny dle zaměření, první skupina byla začleněna do pracovního provozu výroby zakázkových dílů na CNC strojích, zatímco druhá skupina stavěla kompletní počítačovou síť pro výuku a simulaci obrábění.


Po pracovní době studenti využili možnost skupinové zábavy (bowling, biliard, fotbal, volejbal), často i se skupinami z jiných zemí. Konaly se i společné výlety do atraktivních měst (Lipsko, Drážďany, Berlín). Po ukončení stáže studenti obdrželi certifikát o jejím absolvování a Europass.

Stáž byla pro všechny účastníky příjemnou změnou a zajímavou zkušeností, získanou v jiném pracovním prostředí. Pokud by se naskytla příležitost, většina studentů by se ráda znovu zúčastnila.


Oldřich Svoboda, IT3A, účastník projektu

2010_lipsko.jpg, 31kB


logo_naep.gif, 9,0kB   logo_leonardo.gif, 6,7kB